A tapiogyorgye.hu archív weboldalát látja. Az új weboldal eléréséhez kattintson ide

 
Hírek
Település Arculati Kézikönyv
   A település története
   A település jelen állapotáról
   A település címeréről
   Testvérvárosi kapcsolat
   Kitüntetettek
   Tápiógyörgye adatai
   Legújabb képek
   Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
   Polgármesteri Hivatal
   Képviselőtestület
   Bizottságok
   Kisebbségi Önkormányzat
   Rendeletek
   Határozatok
   Tájékoztatások, letöltések
   Ár- és díjtételek
   Adó befizetési számlaszámok
   Kazinczy Ferenc Általános    Iskola
   Kastélykert Óvoda
   Bartók Béla Zeneiskola
   Községi Könyvtár és
   Művelődési Ház
   Gondozási Központ
   Családsegítő és
   Gyermekjóléti Szolgálat
   Ifjúsági tábor
   Falumúzeum
   Strandfürdő
   Tájvédelmi Körzet
   Programlehetőségek táborozók részére
   Eseménynaptár
   Térkép
   Nagykátai Járási Hivatal
   Asztalitenisz
   Labdarúgás
   Testületi anyagok
   Hírek
   Választások
 

Hírek
Hírek

2021. április - Óvodai beíratás 

2021. január - Pályázat 

2021. január - Pályázat 

2020. december - Pályázat 

2020. november 12. - Tájékoztatás 

2020. november 12. - Tájékoztatás 

2020. november 10. - Adó befizetési számlaszámok

Számlaszám

Számla megnevezése

6520001211069533

Talajterhelési díj

6520001211110048

Magánszemélyek kommunális adója

6520001210000221

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

6520001211110086

Helyi iparűzési adó

6520001211110701

Földbérbeadásból származó jövedelem

6520001211110055

Gépjárműadó

6520001211110691

Pótlék

6520001211110718

Bírság és végrehajtási ktg.

6520001211110062

Egyéb bevételek

6520001210000025

Idegen bevételek

6520001210001961

Államigazgatási illeték beszedési

 

2020. október 27. - Kérelem szociális célú tüzelőanyag kiosztásához

A kérelem INNEN letöltve tekinthető meg.
A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban kell leadni.
  A támogatás iránti igény benyújtás határideje 2020. november 2. (hétfő) 16.00 óra. A határidő jogvesztő.
 

2020. október 27. - Haszonbérlet

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 0213/8 hrsz-ú, 28 ha 2477 nm nagyságú, 816,71 AK értékű és a 0213/9 hrsz-ú, 0,4561 ha nagyságú, 5,41 AK értékű külterületi ingatlanok haszonbérletére pályázatot ír ki. A két külterületi ingatlan egyben bérelhető, egy haszonbérleti szerződésben.
A pályázatokat zárt borítékban, 2020. november 13. (péntek) 12:00-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
A haszonbérlet mértékét "....Ft/ha/év" összegben szükséges megjelölni.
A pályázatok eelbírálásának határideje 2020. november 23.
A pályázatot benyújtó természetes személy vagy jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás helyi adótartozással nem rendelkezhet.
 

2020. október 27. - Sírhelyek újraváltása

A 25 ÉVNÉL RÉGEBBI SÍROKAT SZÍVESKEDJENEK ÚJRAVÁLTANI!
 A lejárt és újra nem váltott sírhelyek az 1999. évi XLIII. törvény és a 145/1999. (X.1.) számú kormányrendelet alapján a temető fenntartójának tulajdonába kerülnek.
Kérjük azokat a hozzátartozókat, akiknek a tápiógyörgyei köztemetőben lejárt használati idejű sírhelye van, gondoskodjanak azok újraváltásáról. Az 1995 előtt megváltott sírhelyek járnak le ebben az évben. Újraváltás elmulasztása esetén a sírhelyek feletti rendelkezési jog a Községi Önkormányzatot illeti meg.

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (sírhely-használati idő):

 1. a koporsós temetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,
 2. sírbolt esetén 25 év;
 3. urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;

A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában - újabb ciklusra megválthatóak.
Az újraváltandó sírhelyek listája megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, Nagyné Bíró Adrienn köztisztviselőnél.
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 06-53-383-001 /110 melléken.

Befizetni lehet:
Polgármesteri Hivatal Pénztárában, 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
Ügyfélfogadási ideje:
hétfő- csütörtök: 8-16 óráig
péntek: 8-11 óráig
DÍJTÉTELEK a 13/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet alapján:
a) koporsós betemetés/rátemetés (25 évre): 
egyszemélyes temetési hely:      10.000 Ft+ÁFA
kétszemélyes temetési hely:       18.000 Ft+ÁFA

 b) urnasírhely (10 évre)                    
egyszemélyes temetési hely:       10.000 Ft+ÁFA
kétszemélyes temetési hely:        18.000 Ft+ÁFA

c) Urnafalban urnahely (kolumbárium) 10 évre 14.000 Ft+ÁFA

Varró István
polgármester

 

2020. szeptember 01. - ASP Elektronikus Fizetési szolgáltatás

A leírás INNEN letöltve tekinthető meg.
 

2020. augusztus 12-14. - Tüdőszűrés

Helyszín:
 Kazinczy Ferenc Általános Iskola, 2767, Tápiógyörgye, Szent István tér 7.
Időpont:
2020. augusztus 12.    8.00 – 18.00
2020. augusztus 13   . 8.00 – 18.00
2020. augusztus 14.    8.00 – 18.00

A veszélyhelyzet miatt kérünk mindenkit, aki részt kíván venni a szűrésen, hogy maszkot, vagy kendőt viseljen. Tartsuk a távolságot embertársainktól, Önmagunk és mások védelme érdekében is. Ezért a helyszín adottságaitól függően, kevesebb ember jöhet be egyszerre a vizsgáló helyiségbe.
A mobil állomáson dolgozók rendelkeznek friss, negatív Covid teszttel.
A felületek fertőtlenítését is ők végzik a szűrés folyamán rendszeresen.
A TŰDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal ingyenes.
A 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1.700,- forint. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.
A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat ingyenes.
PANASZ NÉLKÜL IS LEHET BETEG.A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolását.

Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye
Tűdőgyógyintézet Törökbálint
Mobil Tüdőszűrő Szolgálat

 

 

2020. július 23. - Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ügyvezető igazgatói állás betöltésére

 

Tápiógyörgye Község  Önkormányzata  pályázatot  hirdet  –  a    köztulajdonban    álló    gazdasági    társaságok    takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, továbbá a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  (a  továbbiakban:  Mt.)  alapján a GAMESZ  Nonprofit Korlátolt   Felelősségű   Társaság   ügyvezető   igazgató  
munkakörének  munkaviszony keretében történő betöltésére, az alábbiak szerint

Az ügyvezető igazgató feladatai különösen:
A  gazdasági  társasági  formában  működő Kft.  teljes  munkaidőben  történő  vezetése, képviselet. Feladata első sorban az önkormányzat, másod sorban más gazdasági társaságok, egyesületek pályázatainak kidolgozása, projektmenedzselése.
Az  ügyvezető a  munkáltatói  jogkör  gyakorlása  mellett  ellátja a  gazdasági  társaság ügyvezetését,   amelybe   beletartozik   a   társaság   irányításával   összefüggésben   szükséges mindazon  döntések  meghozatala,  amelyek  törvény  vagy  a  társasági  szerződés  alapján  nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

 

Az ügyvezető a jogszabályi előírások megtartásával és a gazdasági társaság létesítő okiratában,   valamint   a Kft.   Szervezeti   és   Működési   Szabályzatában   (SzMSz) meghatározottak  szerint  irányítja,  szervezi  és  ellenőrzi  a  vezetése  alatt  Kft.-t. Folyamatosan  és  rendszeresen  ellenőrzi,  hogy  a Kft.  által  ellátandó  feladatokat  a jogszabályoknak, pénzügyi és más szakmai előírásoknak, továbbá az önkormányzat és   a   település működési  érdekeinek   megfelelően végezze.   A   feladatellátás   biztosítása   érdekében   –   a meghatározott   létszám   figyelembe   vételével   –   jogosult   megbízni   az alkalmazottakat   és folyamatosan ellenőrizni a megbízási szerződésekben foglaltak betartását, továbbá távollétük esetén helyettesítésükről gondolkodni köteles.

 

A munkakör megnevezése: ügyvezető  (az Mt. 208. §-a alapján).

 

A jogviszony időtartama:    5 év határozott időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

 

A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja:  2020. szeptember 1-től

 

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeret,
-  a  vagyonnyilatkozat  tételi  kötelezettség  annak  esedékességekor  történő  teljesítése  (a pályázónak  a  munkaviszony  létesítését  követő  30  napon  belül,  illetve  az  egyes vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségekről  szóló  2007.  évi  CLII.  törvény  3.  §  (3) bekezdés e) pontjának rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot kell tennie).

A  pályázatok  munkáltatói  jogkörben  kerülnek  elbírálásra  azok  közül  a  pályázatok  közül, melyek a pályázati eljárásnak maradéktalanul megfelelnek.

 

A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások:
-   végzettséget   igazoló   okiratok   hitelesített   másolatai,   vagy   az   eredeti   példányok bemutatása,
- a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- a kft. vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, mely tartalmazza a szakmai   helyzetelemzésre   épülő   és   a   működést   javító   célok   megvalósulására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, - nyilatkozat,  hogy  hozzájárul  a  teljes  pályázati  anyagának  a  véleményezők  és  a döntéshozók részére történő sokszorosításához, megismeréshez és a továbbításához,
-  a  pályázati  feltételként  előírt  szakirányú gyakorlat igazolása,
- nyelvismeret esetén idegen nyelv ismeretét igazoló okirat hitelesített másolata, vagy eredeti példány bemutatása,
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról,
-  nyilatkozat  arról,  hogy  a  benyújtott  pályázatról  nyílt  vagy  zárt  ülésen  tárgyalja döntéshozó testület

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,
- széleskörű informatikai ismeretek,
- gazdálkodó szervezetek működésében szerzett vezetői tapasztala
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

A pályázati felhívás közzétételének helye:
- a www.tapiogyorgye.hu internetes oldalon,

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a tapio@t-online.hu e-mail címen keresztül

A  benyújtott  pályázaton  fel  kell  tüntetni  a  pályázat  tárgyát:  ügyvezető  igazgatói pályázat,
GAMESZ Nonprofit Kft.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat az Önkormányzat Képviselő-testülete hallgatja meg.
A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje:
A Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő 3 napon belül dönt a munkaviszony
(ügyvezető igazgatói megbízás) létesítéséről.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapiogyorgye.hu honlapon szerezhet.

Tápiógyörgye, 2020. július 20.

Varró István sk.
polgármester

 

2020. június 30. - A település névhasználatáról

A szabályzat INNEN letöltve tekinthető meg.
 

2020. június 30. - Pályázat

PÁLYÁZAT

önkormányzati tulajdonú ingatlanok vételére

Tápiógyörgye Község Önkormányzata el kívánja adni az alábbi tulajdonát képező ingatlanokat:
- Kandel Henrik utca 11.
- Tabán utca 19.

A vételi ajánlatokat zárt borítékban, a vételár összegének megjelölésével kérjük leadni a Polgármesteri Hivatal titkárságán, 2020. július 20. napján (hétfő) 12:00-ig.
A képviselő-testület a vételi ár alsó küszöbeként mindkét ingatlan tekintetében 1.500.000 Ft-ot határozott meg.
Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy az irreális árajánlatokat kizárja, árajánlat kérését visszavonja.
A pályázatot benyújtó helyi adótartozással nem rendelkezhet.
Az árajánlatok elbírálása várhatóan 2020. július 27. (hétfő) napján történik.
 

2020. június 30. - Pályázat

ISMÉTELT PÁLYÁZATI KIÍRÁS

önkormányzati tulajdonú külterületi föld haszonbérletére

Tápiógyörgye Község Önkormányzata bérbe kívánja adni a 043/1 hrsz-ú, 61.68 AK értékű, 4,5162 ha nagyságú termőföldjét. Az árajánlatokat zárt borítékban, „….Ft/ha/év” összeg megjelölésével kérjük leadni a Polgármesteri Hivatal titkárságán, 2020. július 20. napján (hétfő) 12:00-ig.
A haszonbérlet időtartama: 2020.október 1. – 2025. szeptember 30.
Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy az irreális árajánlatokat kizárja, árajánlat kérését visszavonja.
A pályázatot benyújtó helyi adótartozással nem rendelkezhet.
Az árajánlatok elbírálása várhatóan 2020. július 27. (hétfő) napján történik.
 

2020. június 30. - Hirdetés
 

2020. június 19. - Tájékoztatás
 

2020. június 14. - Strand

 

Kedves Vendégeink!

Szeretettel várjuk Önöket idén nyáron is a Tápiógyörgyei Kastély Strandfürdőben!

Nyitás: 2020. június 20. (szombat)

A strand minden nap 9:00 és 19:00 között tart nyitva (9:00-10:00 és 18:00-19:00 közötti időszakokat kizárólag az úszóknak tartjuk fenn).

A Magyar Turisztikai Ügynökség, a Magyar Fürdőszövetség illetve a Monori Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya ajánlása alapján új intézkedések kerültek bevezetésre, melyek betartását kérjük látogatóinktól:

A strandfürdő egyidejű befogadóképessége korlátozásra került az Nemzeti Népegészségügyi Központ irányadó útmutatása alapján, melyet maximum 111 főben határoztak meg.

A belépéskor a kézfertőtlenítés és a lázmérés (mely érintésmentes, digitális lázmérővel történik) kötelező!

A medencébe lépés előtt és után kötelező a zuhanyzó használata!

A pihenőágyak és a korlátok, kapaszkodók fertőtlenítése folyamatosan történik!

A vizesblokkok, öltözőkabinok naponta többször kerülnek fertőtlenítésre.

A papucs viselése a strand területén kötelező!

A mosdók használata során és a pénztárnál kérjük, hogy tartsák be a megfelelő védőtávolságot!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ a 65. életévüket betöltött személyek számára nem javasolja a a kültéri medencével rendelkező fürdők látogatását!

 

 

 

 

2020. június 14. - Pályázat

 

Tápiógyörgye Község Önkormányzata kedvezményesen bérbe kívánja adni a Kastély Strandfürdő és Ifjúsági Tábor területén lévő büfé üzemeltetésének jogát.
Az ajánlatokat a Polgármesteri Hivatal titkárságán kérjük leadni. Az ajánlatban kérjük az árusítani tervezett termékek (ital, jégkrém, étel) megjelölését.

 

 

 

 

2020. május 15. - Tájékoztatás
 

2020. április 22. - Pályázat

 

PÁLYÁZAT

önkormányzati tulajdonú ingatlan eladására

 

 

Tápiógyörgye Község Önkormányzata el kívánja adni az alábbi tulajdonát képező ingatlanokat:

-          Kandel Henrik utca 11.

-          Tabán utca 19.

 

A vételi ajánlatokat zárt borítékban, a vételár összegének megjelölésével kérjük leadni a Polgármesteri Hivatal titkárságán, 2020. május 11. napján (hétfő) 12:00-ig.

A képviselő-testület a vételi ár alsó küszöbeként mindkét ingatlan tekintetében 1.500.000 Ft-ot határozott meg.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy az irreális árajánlatokat kizárja, árajánlat kérését visszavonja.

A pályázatot benyújtó helyi adótartozással nem rendelkezhet.

Az árajánlatok elbírálása várhatóan 2020. május 18. (hétfő) napján történik.

 

 

Tápiógyörgye 2020. április 21.

 

 

 

 

 

2020. április 22. - Pályázat

 

PÁLYÁZAT

önkormányzati tulajdonú külterületi föld haszonbérletére

Tápiógyörgye Község Önkormányzata bérbe kívánja adni a 043/1 hrsz-ú, 61.68 AK értékű,  4,5162 ha nagyságú termőföldjét. Az árajánlatokat zárt borítékban, „….Ft/ha/év” összeg megjelölésével kérjük leadni a Polgármesteri Hivatal titkárságán, 2020. május 11. napján (hétfő) 12:00-ig.

A haszonbérlet időtartama: 2020.október 1. – 2025. szeptember 30.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy az irreális árajánlatokat kizárja, árajánlat kérését visszavonja.

A pályázatot benyújtó helyi adótartozással nem rendelkezhet.

Az árajánlatok elbírálása várhatóan 2020. május 18. (hétfő) napján történik.


 

Tápiógyörgye 2020. április 21.

 

 

 

 

 

2020. április 8. - Tájékoztatás

 

TÁJÉKOZTATÁS
A 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai beíratkozásról

Tisztelt  S z ü l ők !

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beíratkozásról szóló 7/2020.(III.25.) EMMI határozatában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A kötelező felvételt biztosító Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde a fenntartójától megkapott lista alapján
2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi
gyermeket.
A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesítjük az érintett szülőket.

A beíratkozáshoz szükséges iratok bemutatására majd későbbi időpontban kerül sor, melyről a szülőket tájékoztatjuk.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az Oktatási Hivatal a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§.(1.c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére postai úton. A postai értesítések, a kézbesítési időtől függően várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni.

Más településekről érkező gyermekek óvodai beíratkozására vonatkozó szándéknyilatkozatait 2020. április 17-ig fogadjuk.
A szándéknyilatkozatot elektronikus, vagy postai úton, vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők.

Beíratkozással kapcsolatos információt a 06-53-383-099 telefonszámon, vagy az ovoda.gyorgye@freemail.hu e-mail címen kérhet.
2020. április 15-16-17-én naponta 800 – 1600 óráig szívesen állunk rendelkezésükre.

Együttműködésüket köszönjük!

 

                                                        Tisztelettel:

 

                                        Lesták Péter Jánosné  intézményvezető

 

 

 

 

 

2020. március 28. - Tájékoztatás
 

2020. - Kiemelkedő rendezvényeink


2020-ban megszervezett kiemelkedő rendezvényeink

- 800 éves a település

- 120 éves az Önkéntes Tűzoltó Egyesület

- 50 éves a zeneoktatás a településen 

2020. március 17. - Tájékoztatás

 

Tisztelt lakosok!

Az alábbiakban szeretnénk Önöket tájékoztatni azokról az intézkedésekről, melyeket Kásler Miklós miniszter úr rendelt el:

- A fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható.

- Felfüggesztik a népegészségügyi szűrővizsgálatokat, hogy kapacitásokat biztosítsanak a védekezésre.

- A közgyógyellátásra való jogosultság a veszélyhelyzet időtartama alatt, majd annak megszűntét követő 90 napig fennmarad, hogy limitálják az orvos-beteg találkozásokat.

- A keresőképtelenségről szóló igazolásokat sem kell 2 hetenként kiállítani.

- Nem kell személyesen bemenni a stabil állapotú krónikus betegek tanácsadásához és a szokásos gyógyszereinek megrendeléséhez sem.

- Az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok is érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követően még 90 napig.

- A veszélyhelyzet végéig el kell halasztani az ütemezett műtéteket a sürgőssé váló műtétek kivételével.

 

 

 

 

2020. március 17. - Tájékoztatás
 

2020. március 17. - Tájékoztatás

 

Tisztelt lakosok!

Az alábbi linken tudnak tájékozódni arról, hogy mely országban aktuálisan hány koronavírus fertőzött van jelenleg.
Kérjük, hogy mielőtt el- vagy visszautazást terveznek, ez alapján mérlegeljék döntésüket!
Az önkormányzat TOVÁBBRA IS regisztrálja a községbe külföldről beutazókat, köszönjük mindenkinek az együttműködést! 

https://gisanddata.maps... 

 

 

 

 

2020. március 17. - Tájékoztatás

 

Tisztelt lakosok!

Kérjük azokat a lakosokat illetve családtagjaikat, akik külföldön jártak az elmúlt két hétben, vagy jelenleg ott tartózkodnak és már tudják a várható hazaérkezésük időpontját, TELEFONON vagy e-mailben jelezzék a Polgármesteri Hivatal titkárságán nevük, lakcímük, elérhetőségük megadásával illetve annak megjelölésével, hogy honnan és mikor (hónap, nap) térnek vissza a településre.
A nyilvántartás célja, hogy a Hivatal tudomással bírjon róluk és ha szükséges, segítséget tudjon nyújtani a számukra. A lista nem a nyilvánosságnak készül!
Az önkormányzat munkatársai a közösségi oldalakra kitett bejelentkezéseket is nyomon követik!

Telefonon az alábbi számokon: 06 53 383 001; 06 30 955 5770

e-mailben:
tapio@t-online.huonkormanyzat.tapiogyorgye@gmail.com

 

 

 

 

2020. március 17. - Tájékoztatás

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Varró István polgármester úr saját jogkörében eljárva, kibővített Szociális Bizottsági ülést hívott össze 2020. március 14. napján este 5 órára.
Az ülés során arról döntöttünk, hogy a Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde működését korlátozni szükséges, összhangban az Operatív Törzs szombati sajtótájékoztatóján bejelentett javaslataival. A korlátozások célja, hogy minél kisebb létszámú csoportok tartózkodjanak az óvoda épületében.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbiakban felsoroltak 2020. március 16. napjától (hétfő) lépnek életbe:
• Azoknak a gyermekeknek biztosítjuk elsősorban az ellátást és tartunk fenn férőhelyet az intézményben, akiknél egyik szülő sem tudja megoldani a gyermek otthoni felügyeletét;
• A fentiekből következően az otthon maradó gyermekek távollétét igazolni nem szükséges;
• Beteg gyermeket a legenyhébb megfázás vagy influenza jellegű tünet megléte esetén sem áll módunkban fogadni;
• Beteg szülő ne kísérjen gyermeket az intézménybe;
• A gyermekeket a szülőknek, kísérőknek az óvoda bejáratánál kell átadni az ott tartózkodó óvodai alkalmazottnak;
• Azon családok esetében, ahol valamely családtag kettő héten belül tért haza külföldről, a gyermekeket nem fogadja az intézmény;

A fenti intézkedések visszavonásig érvényesek.
Köszönjük együttműködésüket!

Tisztelettel:

Varró István polgármester
és
Lesták Péterné Vajon Ildikó intézményvezető

 

 

 

 

2020. február 19. - Tájékoztatás

 

Tisztelet Szülők!
A gyermek, a jelenleg hatályos nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint, abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Abban az esetben, ha családi körülményei, sajátos helyzete indokolja, a Kormány rendeletében kijelölt szerv – 2020. január 1-től a járási hivatal – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, a szülő tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.
Tápiógyörgyén az ügysegéd minden héten kedd 14.00-16.00 óra között látja el, a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyeket.
Tápiógyörgye, 2020. február 19.


Turóczi István Zoltánné
jegyző

 

 

 

2019. december 12. - Tájékoztatás

 

TÁPIÓGYÖRGYE
HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK
2020.  ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2020.:
január 6, február 3, március 2, március 30, április 27, május 25, június 22, július 20, augusztus 17, szeptember 14, október 12, november 9, december 7.

Fenyőgyűjtés: január 6.; 25.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 441 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2020.:
január 13, 27, február 10, 24, március 9, 23, április 6, 20, május 4, 18, június 1, 15, 29, július 13, 27, augusztus 10, 24, szeptember 7, 21, október 5, 19, november 2, 16, 30, december 14, 28.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került. A csomagolási hulladék bármilyen áttetsző (nem fekete) zsákban is kihelyezhető!

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (Ady E. u. – Koltói A. u. sarok; Budai N. A. u. – Szent István tér; Damjanich u. – Csárda u. sarok; Kandel H. u. – Dózsa Gy. u. sarok; Katona J. u.)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3köbméter/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
DTkH Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5.
ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 - 20.00, kedd- csütörtök: 08.00 - 15.00
Telefon: 53/500-152, 53/500-153
ugyfelszolgalat@dtkh.hu
www.dtkh.hu

 

2019. december 4. - Ebösszeírás

Felhívás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42./B.§ (1) bekezdése alapján elrendelem Tápiógyörgye község területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek tulajdonában álló ebek összeírását.
Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat jegyzője rendelkezésére bocsájtani.
Az eb összeírás önbevallással történik. Az eb összeírás során az eb tartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni és azt (azokat) köteles a Tápiógyörgyei Polgármesteri Hivatalba visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az eb tulajdonos/eb tartó kötelessége, azok folyamatosan beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Irodájában (2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.) vagy az önkormányzat honlapjáról letölthető www.tapiogyorgye.hu .

Az adatlapokat az alábbi módon lehet benyújtani:
személyesen a Polgármesteri Hivatalban
postai úton 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
elektronikus ügyfélkapun keresztül
aláírás után beszkenelve az alábbi e-mailen: tapio@t-online.hu

Az eb összeírás határideje: 2020. február 29.

A továbbiakra hívom fel még az eb tulajdonosok, tartók figyelmét:
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41./2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B.§ (10) bekezdése értelmében a négy naposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát az önkormányzati hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998 (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, aki a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesítette, 30.000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtható. Együttműködését köszönöm!

 

Tápiógyörgye, 2019. november 29.

 

/:Turóczi István Zoltánné:/ jegyző

Adatlap

 

 

2019. november 28. - Jegyzőkönyvi tényvázlat
 

2019. november 28. - Pályázatok

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDTERÜLET HASZONBÉRLETÉRE

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező,1420, 1421, 1422, 1423, 1424 hsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, összesen 2,077 ha nagyságú, belterületi ingatlanok bérlésére, öt éves időtartamra pályázatot ír ki.
Az ajánlatokat zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet leadni 2019. december 9. (hétfő) 12:00-ig.
A haszonbérlet mértékét kérjük "...Ft/ha" összegben megjelölni!
Azon pályázatok, melyek benyújtójának az önkormányzat felé köztartozása van, elutasításra kerülnek.


 

 

 

2019. november 22. - Közlemény

 

T Á J É K O Z T A T Ó
a Talajterhelési díj fizetési kötelezettségről

A talajterhelési díjat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. (továbbiakban: Ktd.) írta elő. A törvény felhatalmazása alapján Tápiógyörgye Község Képviselő-testületének rendeletet kell alkotnia a talajterhelési díjról. A rendelet megalkotása nem lehetőség az önkormányzat számára, hanem törvényi kötelezettség, mégpedig azon oknál fogva, hogy elkészült és üzemel a szennyvízhálózat Tápiógyörgyén. A képviselő-testület e törvényi kötelezettségének eleget téve megalkotta a talajterhelési díjról szóló 6/2017.(IX.1.) önkormányzati rendeletet, amely 2017. szeptember 1. napján lépett hatályba.
Díjfizetési kötelezettség:
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség minden olyan ingatlantulajdonost terhel, akinek ingatlana előtt kiépítésre került a szennyvízhálózat, azonban úgy dönt, hogy erre nem köt rá. Amint e tájékoztatóból kiderül, a talajterhelési díj jóval drágábbá teszi a felhasználó számára a szennyvízkezelést, ezért minden ingatlantulajdonos elemi érdeke, hogy rákössön a szennyvízhálózatra.

Talajterhelési díj alapja:
A talajterhelési díj alapja a felhasznált vízmennyiség, ami 2 módon állapítható meg:

 1. a legegyszerűbb az az eset, amikor a közszolgáltató, azaz a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (a továbbiakban: TRV.) által szolgáltatott vízről van szó. Ebben az esetben a vízmérők által mért víz mennyisége lesz a talajterhelési díj alapja.
 2. egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált víz mennyisége lesz a talajterhelési díj alapja.

A díjat a fentiek szerint felhasznált víz mennyisége alapján kell megfizetni. A felhasznált víz mennyiségét a TRV által kibocsátott számlákkal kell igazolni. A díjfizetési alap két esetben csökkenthető:

 1. a locsolási célú felhasználásra igénybe vett víz mennyiségével. Itt csak a május 1-szeptember 30 közötti időszak vehető figyelembe. A locsolási célú felhasználást a TRV által kibocsátott számlával kell igazolni, és a locsolási célú felhasználás maximum a felhasznált víz mennyiségének 10%-ig vehető figyelembe.
 2. csökkenthető a díjalap a szennyvíztárolóból elszállított, a TRV által munkalapokkal illetve számlákkal igazolt szennyvíz mennyiségével. Ez azokra az ingatlantulajdonosokra vonatkozik, akik részben vagy egészben a háztartásukban keletkező szennyvizet zárt szennyvíztárolóban gyűjtik. Itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy a zárt szennyvíztárolók engedélykötelesek (72/1996. (V.22.) Korm. rendelet)! Ennek oka az, hogy csak olyan műszaki megoldású szennyvíztároló használható az ingatlanokon, amelyből a szennyvíz nem tud elszivárogni. Tehát az ingatlantulajdonosnak ezekben az esetekben nem csak azt kell igazolnia számlákkal, hogy a gyűjtött szennyvizet kiszippantatta és elszállíttatta, hanem egy esetleges ellenőrzés során azt is, hogy az ingatlanán lévő szennyvízszikkasztó zárt rendszerű, azaz szivárgásmentes.

Talajterhelési díj mértéke, kiszámításának módja:

A talajterhelési egységdíj mértéke 1.200,- Ft/m³. Ezt a díjat nem az önkormányzat, és nem a közszolgáltató állapította meg, hanem a talajterhelésről szóló törvény. Már önmagában ez a díj is többszöröse annak a díjnak, amit a TRV alkalmaz mindazoknál, akik a szennyvízhálózatra rákötöttek (a TRV által alkalmazott szennyvízdíj áll egy 168.-Ft-os alapdíjból, és egy 351.-Ft/m3 díjból, így összesen 1 m3 víz esetén a TRV által alkalmazott díj 519.-Ft, 10 m3 víz esetén 3.678.-Ft).
Ugyancsak a törvény területérzékenységi szorzót is megállapít annak alapján, hogy az adott település a felszín alatti vizek állapota szerint mennyire érzékeny területen fekszik. Tápiógyörgye a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő település, így szorzószáma 1,5. Mindez azt jelenti, hogy az 1.200.-Ft/m3 összegű talajterhelési díjmértéket 1,5-el kell felszorozni, és így kapjuk meg a talajterhelési díj tényleges mértékét, ami tehát 1.800.-Ft/m3. Ismét emlékeztetni kell arra, hogy aki ráköt a szennyvízhálózatra, az a TRV által alkalmazott 351.-Ft/m3 díjjal számolhat, ami ötöde a talajterhelési díjnak!
A díjmértéket a megállapított díjalap, az egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg.

Mentességek talajterhelési díjfizetés alól:
A képviselő-testület által megalkotott helyi rendelet az alábbi mentességet biztosítja:

 1. az a 75. életévét tárgyév január 1. előtt betöltő egyedül élő személy, akinek a nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben nem éri el a nyugdíjminimum 300%-át, és az ingatlannak 1/1 tulajdoni hányadában tulajdonosa, valamint havi 3 köbmétert nem haladja meg a vízfogyasztása.
 2. akiknek az ingatlanába az ivóvíz nincs bekötve, így értelemszerűen ők is mentesek a talajterhelési díj fizetése alól.

Bevallási, befizetési kötelezettség teljesítése
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig. E határnapot elmulasztók késedelmi pótlék megfizetésére kötelezettek. A talajterhelési díjat két egyenlő részletben, március 31-ig illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.
A bevallást 2020. március 31-ig kell benyújtani és a talajterhelési díjat két egyenlő részletben 2020. március 31-ig illetve 2020. szeptember 15-ig megfizetni a 2019. évi vízfogyasztás alapján. Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, ingatlanonként külön-külön bevallást köteles benyújtani.
A díjfizetési kötelezettség évközi keletkezése és megszűnése (csatorna hálózatra történő rá- illetve lecsatlakozás, vízfogyasztás keletkezése, megszűnése) esetén a változással érintett (előző és új) kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31-ig kell bevallását benyújtani és az ennek megfelelő részarányos díjat megfizetnie.

Azok az ingatlan tulajdonosok, akiknek az ingatlanán nincs bevezetve az ivóvíz, azok mentesek a bevallási, és így értelemszerűen a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól.

PÉLDÁK

 • NINCS CSATORNA RÁKÖTÉS
 • Egy háztartás havi vízfogyasztása 10 m3. Ebben az esetben az éves vízfogyasztás 120 m3 (12 X 10 m3). A fizetendő éves talajterhelési díj 216.000.-Ft (120 m3 X 1.200.-Ft egységdíj X 1,5 területérzékenységi szorzó). Március 31-ig befizetendő a talajterhelési díj első fele, azaz 108.000.-Ft, míg szeptember 15-ig befizetendő a talajterhelési díj második fele, azaz 108.000.- Ft.
 • ZÁRT, SZIGETELT SZENNYVÍZTÁROZÓ
 • Az ingatlantulajdonos a háztartásban keletkezett szennyvizet teljes egészében kiszippantatja, és elszállíttatja. Ebben az esetben évi 120 m3-es vízfelhasználás mellett legalább 100 m3 szennyvize keletkezik, amit ki kell szippantatnia a szennyvíztároló aknából. Jelenleg 1 m3 szennyvíz szippantási költsége 1.016-Ft/m3, tehát ebben a példa szerinti háztartásban a szippantási költség 101.600-Ft (100 m3 X 1.016-Ft/m3 szippantási díj). Mivel az éves 120 m3-es vízfelhasználásból 100m3 szippantását tudta igazolni a felhasználó, a fennmaradó 20 m3 után talajterhelési díjat kell fizetnie, ami 36.000.-Ft. Így mindösszesen éves szinten a szennyvízdíj ebben az esetben 137.600-Ft (101.600-Ft szippantási költség + 36.000.-Ft talajterhelési díj)

3./ RÁ VAN KÖTVE A MEGÉPÍTETT CSATORNAHÁLÓZATRA

 • Ha az ingatlantulajdonos rákötött a szennyvízhálózatra, akkor ugyanekkora vízfogyasztás mellett az éves szennyvízdíja csak 44.136.-Ft (12 X 3.678.-Ft), ráadásul ezt az összeget nem két részletben, hanem havi 3.678.-Ft összegben, a TRV által kibocsátott számla alapján fizeti meg.

Összegezve: aki a megépített szennyvízhálózatra nem köt rá, annak azzal kell számolnia, hogy a szennyvízköltsége legalább 3-5 szöröse lesz  2020-tól azokhoz képest, akik rákötöttek a rendszerre.
Kérem, mindenki számoljon!

Tápiógyörgye, 2019. november 22.

Turóczi István Zoltánné sk.
jegyző

 

2019. november 20. - Jegyzőkönyvi tényvázlat
 

2019. november 20. - Pályázat

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDTERÜLET HASZONBÉRLETÉRE

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, 0215/4 hrsz-ú, 12 ha 1522 nm nagyságú, 276,06 AK értékű földterület bérlésére, öt éves időtartamra pályázatot ír ki.
Az ajánlatokat zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet leadni 2019. december 9. (hétfő) 12:00-ig. A haszonbérlet mértékét kérjük "...Ft/ha" összegben megjelölni!

 

 

 

2019. október 28. - Jegyzőkönyvi tényvázlat
 

2019. október 28. - Bizottsági tagok
 

2019. október - Választási eredmények

 

Határozat - polgármester
Határozat - képviselők

 

                                                                    

 

 

 

2019. szeptember - Közlemény

 

A Helyi Választási Bizottság a 2019 évi általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokon induló polgármester- és képviselőjelöltek  sorrendjének  sorsolását a Ve. 160 § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2019. szeptember 9-én, 17 órakor tartja. Helyszíne: A Községi Könyvtár és Művelődési Ház Tanácsterme. A HVB e tárgyban hozott,  3/2019 (IX.05.) számú határozata alapján írt közlemény mellékelten olvasható.

Határozat

Sorsolási jegyzőkönyv

                                                                    

 

 

 

2019. augusztus - Tájékoztató

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓRA

Tisztelt Lakosság!

A beruházó NIF Zrt. és a kivitelező GSM-RI Konzorcium LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓT tart a „GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkái” tárgyú beruházás kapcsán, amelyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket.
Helyszín: GSM-RI Projekt iroda Cím: 1143 Budapest, Gizella út 51-57. I emelet 106 tárgyaló Időpont: 2019 október 10. 18 óra

A tervezett beruházás célja:
A projekt célja az EIRENE rádiós rendszer, azaz a GSM-R rendszer 2. ütemének kiépítése a KözOP/IKOP támogatással megvalósítás alatt lévő és azonos célú GSM-R projekt 1. ütem projekttel integrált rendszerként. Egyúttal része annak az átfogó és hosszú távú vasútfejlesztési programnak (CEF terminológia szerint un. „global project” -nek), amelynek célja a magyar vasúti hálózat meghatározó részén a nemzetközi vasúti forgalom átjárhatóságának (interoperabilitásának) biztosítása, a szűk keresztmetszetek megszüntetése, a határokon átnyúló érintett vonalszakaszok magyarországi részének fejlesztése.

Kivitelező:
GSM-RI Konzorcium (R-KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság és az i-Cell Mobilsoft Zártkörűen Működő Részvénytársaság) Címe: 1143 Budapest, Gizella út 51-57. 1. ép. 1. em. Projekt iroda telefon: +36 1 467 1708 Projekt iroda fax: +36 1 467 1709 Projekt iroda e-mail: gsmr2@e-pro.hu

A lakossági tájékoztatón lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések megvitatására.
A kivitelezés ideje alatt felmerülő kérdések esetén a kivitelező az alábbi elérhetőségen keresztül nyújt tájékoztatást az érdeklődőknek: gsmr2@e-pro.hu
A lakossági tájékoztató nem sajtónyilvános esemény.
További információ: www.facebook.com/nifzrt

 

                                                                    

 

 

 

2019. augusztus - Határozatok - HVB

 

2019./1 határozat
2019./2 határozat

 

                                                                    

 

 

 

2019. augusztus - Álláshirdetés

Álláshirdetés - konyhalány

Részletes információ ITT tekinthető meg

 

                                                                    

 

 

 

2019. augusztus - Választások 2019További információk elérhetők a www.valasztas.hu oldalon

 

2019. július 27. - Falunap 

2019. július - Álláshirdetések

 

Á L L Á S H I R D E T É S

Tápiógyörgye község Önkormányzata pályázatot hirdet a Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde intézményébe 1 fő óvodapedagógusi állás betöltésére.

Az állás teljes munkaidős határozott idejű szerződés megkötésére szól: 2019.09.01-től-2020.08.31-ig.

Pályázati feltételek: - Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség,

 • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: a szakmai gyakorlat, legalább 3-5 év óvodapedagógis tapasztalat.

Illetmény: Az illetmény megállapításáról és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a végrehajtásra kidolgozott, ágazati kormányrendelet előírásai alapján rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata (óvodapedagógusi diploa másolata), személyazonosító igazolvány másolata, szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A pályázat során személyes meghallgatásra is sor kerülhet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának módja, rendje:

 • Postai úton a Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde címére: 2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. u.5. óvodapedagógusi pályázat feltüntetésével.
 • Elektronikus úton Lesták Péter Jánosné részére az ovoda.gyorgye@freemail.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Lesták Péter Jánosné 2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. u.5.

A pályázat elbírálásának módja rendje: a kinevezési jogkör gyakorlója személyes elbeszélgetésre kizárólag a pályázati felhívásban foglaltaknak mindenben megfelelő pályázokat hívja be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23.

 

Á L L Á S H I R D E T É S

Tápiógyörgye község Önkormányzata pályázatot hirdet a Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde intézményébe 1 fő dajkai állás betöltésére.

Az állás teljes munkaidős határozott idejű szerződés megkötésére szól: 2019.09.01-től-2020.08.31-ig.

Pályázati feltételek: - középfokú képesítés, dajkai végzettség,

 • büntetlen előélet,
 •  magyar állampolgárság, cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák: - Önálló, felelősségteljes, gyors, pontos munkavégzés

 • Empatikus magatartás,
 • Megbízhatóság

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát. Segít a gyermekek gondozásában. A nyugodt pihenés feltételeit megteremti. Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja. Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban. A portalanítást mindennap elvégzi. A játékeszközöket tisztán tartja a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi. A nyári nagytakaratást elvégzi.

Illetmény: Az illetmény megállapításáról és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata (dajkai végzettség másolata is), személyazonosító igazolvány másolata, szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A pályázat során személyes meghallgatásra is sor kerülhet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázat benyújtásának módja, rendje:

 • Postai úton a Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde címére: 2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. u.5. óvodai dajkai pályázat feltüntetésével.
 • Elektronikus úton Lesták Péter Jánosné részére az ovoda.gyorgye@freemail.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Lesták Péter Jánosné 2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. u.5.

A pályázat elbírálásának módja rendje: a kinevezési jogkör gyakorlója személyes elbeszélgetésre kizárólag a pályázati felhívásban foglaltaknak mindenben megfelelő pályázokat hívja be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23.

 

 

 

 

 

2019. június - TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS KÖZTERÜLETEN VÉGZENDŐ SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy jogszabályi előírásokkal rendelkező kivitelező cég földi kémiai szúnyoggyérítési munkát végez Tápiógyörgye Község Önkormányzatának megbízásából Tápiógyörgye közigazgatási területén.
A szúnyoggyérítési munkát földi kémiai irtás során az OEK által engedélyezett Deltasect szúnyogirtó szerrel, a meteorológiai körülmények függvényében:

2019. június 25-én este 21.00 órától 04.00 óráig tervezik elvégezni.

Amennyiben a meteorológiai előrejelzésekkel ellentétben csapadékos, szeles idő lenne ezen a napon, és indokolttá válna a gyérítés elhalasztása, akkor a szúnyoggyérítésre néhány napon belül kerülne sor.
A szúnyogirtó szer élőlényekre és az emberre ártalmatlan. A közterületi használatra engedélyezett. A gyérítési munkákat kisteherautón elhelyezett melegköd-képző géppel végezzük. A felhasznált szúnyogirtó szer emberre, állatra, növényre veszélytelen. Ez az anyag széleskörűen használatos.

Fontos! A melegköd-képzése zajjal és nagy mennyiségű fehér, füstszerű anyag megjelenésével jár. A köd légtérbe bocsátása után 10-15 méter vastagságban elterül a levegőben a talajszint felett, és kedvező időjárás esetén hosszabb ideig is érzékelhető. A ködöt alkotó parányi szemcsék gyérítik a vérszívókat. Kérjük a lakosságot, hogy a jelzett időpontban az ablakokat csukják be. 
A munkálatokat az önkormányzat részéről Szőke László mezőőr fogja felügyelni.

Az esetleges erős zaj miatt kérjük szíves elnézésüket.

Varró István
polgármester

 

 

 

2019. június - Katasztrófavédelmi tájkoztató

1. dokumentum
2. dokumentum
3. dokumentum
4. dokumentum

 

                                                                    

 

 

 

2019. június - Pályázat

Községi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői pályázata ITT tekinthető meg.

 

                                                                    

 

 

 

2019. június - Strand

Tájékoztatás

Tápiógyörgye Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Kastély Strandfürdő nyitása 2019 06.15. 10 óra.
Június 15.és 16.-án a nagymedence feltöltés alatt lesz, így ezen a hétvégén csak a körmedence üzemel.

 

                                                                      Varró István  polgármester
2019.06.12.

 

 

 

2019. június - Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS
a házszámozásokkal és közterületek elnevezésével kapcsolatos eljárásról

Általános tájékoztató
A házszám-megállapítás szabályai szerint, a házszámok sorszámainak megállapításáról, megváltoztatásáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat gondoskodik.
Magyarországon a közigazgatás korábban nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét tartalmazó cím-adatbázissal. Ez nagyon sok problémát okozott mind a lakosság körében a lakcímügyintézések során, mind a közigazgatási feladatok ellátásakor az igazgatási szerveknek és a közszolgáltatóknak egyaránt. A magyar közigazgatásban létrejött egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő címnyilvántartás, KCR (központi cím regiszter), amelynek célja, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek, a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. A KCR létrehozásának feladataival a települési jegyzőket bízták meg.
Nagyon sok esetben, a címregiszterbe történő címek regisztrálásakor észleljük a rossz címzést. Ezekben az esetekben sor kerül a teljes közterület házszámozásának felülvizsgálatára. A döntés határozat formájában kerül kiküldésre a tulajdonosoknak. Teljes közterület házszámozási felülvizsgálatára kerül sor abban az esetben is, amikor a lakóktól jelzés érkezik a hiányos a házszámokról, illetve amikor hivatalból értesülünk a nyilvántartásokban eltérő házszámokról, a közterületen kihagyással emelkedő számsorrendben találhatóak a házszámok. Házszámozási eljárás indulhat még a telekalakításoknál, valamint új közterületek elnevezését követően.
A házszám felülvizsgálatára vonatkozó eljárások folyamatosak. A vonatkozó jogszabályok szerint a címregiszterben egy ingatlannak, ha több közterületi kapcsolata van, a címek felvezetésre kerülnek az ingatlan-nyilvántartás tulajdoni lapjára. Természetesen a több közterületi kapcsolattal rendelkező ingatlan másik utca felőli számozása érvényben marad és továbbra is használható. Azokban az esetekben, amikor több közterület felől is kapnak házszámot, a lakosok döntik el, melyik címet használják lakcímként.
Közterületek elnevezése
A közterületek elnevezésének szabályait a Képviselő-testület állapítja meg. A Képviselő-testület döntéséről a jegyző értesíti a közszolgáltató szerveket, az illetékes ingatlanügyi hatóságot és a közüzemek központjait.
A közterületnév változás esetén az érintett lakosságot lakcím bejelentési kötelezettség nem terheli, mert az új lakcímkártya hivatalból kiállításra és megküldésre kerül.
Házszámozás
A házszámozást az utca elejétől kezdve, folytatólagosan állapítjuk meg, figyelembe véve a telekalakításokat, az ingatlan-nyilvántartás adatait, földhivatali térképes nyilvántartás adatait, korábbi térképmásolatokat, korábbi házszám megállapító döntéseket, személyi nyilvántartás adatait, betartva az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Hiába jó a számozás az utca közepén néhány háznál, a házszámozás az utca elején kezdhető, kihagyás nélküli emelkedő sorrendben haladva az utolsó ingatlanig. Ezáltal előfordulhat, hogy egy felülvizsgálat során megváltoznak a házszámok.
A házszámok változásáról készült döntés, határozat formájában kerül az Önök részére kiküldésre. A véglegessé vált határozatot elküldjük a PMKH Kormányablakába, a PMKH Földhivatalba, és a hivatal KCR-t kezelő köztisztviselőjéhez. Amikor a Földhivatal megküldi a KCR-t kezelő köztisztviselőnek a címkoordinátákat, a határozat alapján a címelemek a KCR rendszerében megváltoztatásra kerülnek, az új címelemek átemelhetők a Kormányablak rendszerébe.
Mivel ez költözéssel nem járó lakcímváltozásnak minősül (hivatalból), a címváltozásnak megfelelő lakcímkártyát, a határozat jogerőre emelkedését követően, a címváltozás szerinti lakó-vagy tartózkodási hely szerint illetékes Kormányhivatal kiállítja, és postai úton kikézbesíti. A megváltozott házszám miatt, a székhellyel/telephellyel rendelkező vállalkozások székhely/telephely változásról a Pest megyei Törvényszék Cégbíróságán, a határozat véglegessé válását követően lehetséges intézkedni.
Címváltozás esetén:

 • Az ingatlanba bejelentett lakcímmel rendelkező személyek lakcímkártyája illetékmentes, a Kormányhivatal részéről kikézbesítésre kerül;
 • A személyazonosító igazolványt nem kell cserélni, mivel abban nincs cím feltüntetve;
 • A jármű törzskönyvét nem kell cserélni, mivel abban nincs cím feltüntetve;
 • A jármű forgalmi engedélyének cseréje lakcímváltozás esetén nem kötelező. (Közúti Közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról rendelkező 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 89. §(4) bekezdés c) pontja alapján.)
 • A közműszolgáltatók felé a bejelentést csak a szerződő féltől fogadják el a szolgáltatók. A lakcím módosításra elektronikusan is lehetőséget biztosítanak, pontos azonosító adatok megadása szükséges, valamint a határozat megküldése mellékletben.
 • Vállalkozás székhelyének (telephelyének) cím változása esetén a vállalkozás képviseletére jogosult személy a cégbíróságon történő bejelentése a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 63.§ (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése alól mentes. (bejelentés és közzétételi illetékmentesség)
 • A Földhivatalnak a házszám változást nem kell Önöknek bejelenteni, mert azt a véglegessé vált határozat megküldésével mi teljesítjük.
 •  

Házszámtáblák kihelyezése
A megváltozott közterületnevek és házszámok tábláit a tájékozódás zavartalanságának biztosítása érdekében az átszámozástól számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új házszámtáblát az áthúzott régi mellé kell elhelyezni.
Arra törekszünk, hogy a település házszámozása rendezett legyen, a tulajdoni lapokon és a térképeken is megegyező és egyértelmű házszámok szerepeljenek.
Tápiógyörgye, 2019. június 11.
Turóczi István Zoltánné sk.
jegyző

 

 

 

 

2019. május 26. - Hősök napja 

2019. május 6. - Óvodai beíratás
 

2019. május 1. - Majális 

2019. április - Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Az iskola honlapja újra üzemel.

Elérhetősége:

http://altisk-tgyorgye.sulinet.hu

 

2019. április - Felhívás

Közalkalmazotti jogviszonyba Tápiógyörgye Önkormányzata a Kastély Strandfürdő intézménybe felvételt hirdet.

A kiírás ITT tekinthető meg.
 

2019. április - Tájékoztatás elektronikus ügyintézésről
 

2019. április - Álláshirdetések

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának álláshirdetései:

Háziorvos I. körzet

Háziorvos II. körzet

 

2019. március 18. - Közmeghallgatás 

2019. március 1. - Tájékoztatás adózásról

Tisztelt tápiógyörgyei lakosok!

Az alábbi csatolt dokumentumban található Tápiógyörgye községet érintő adózási tájékoztató:

TÁJÉKOZTATÓ

 

2019. március 1. - Pályázat

Emberi Erőforrások Minisztere
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola JC1201 Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

Pályázati kiírás letölthető az alábbi linkről:
PÁLYÁZAT

 

2019. február 5. - Tájékoztatás 

2018. november 29. - Tájékoztatás 

2018. október 08. - Kérelem vízi létesítmény vízjogi fennmaradási engedélyezéséhez
 

2018. október - Pályázati felhívás

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. december 31. napján lejáró haszonbérleti szerződések tárgyát képező, alábbi helyrajzi számú, külterületi ingatlanok haszonbérbe adására pályázatot ír ki:

-          0183/11 hrsz (1,4526 ha)

-          0183/11 hrsz (0,6674 ha)

-          048 hrsz (2 ha)

-          048 hrsz (5,8 ha)

-          045/6 hrsz (1,2 ha)

-          045/6 hrsz (0,6 ha)

-          045/6 hrsz (1,8 ha)

-          0315/1 hrsz (1,3531 ha)

-          0330/4 hrsz (0,2878 ha)

A pályázatok benyújtási határideje:  2018. október 15., 15:00 óra

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal titkárságára lehet benyújtani, ügyfélfogadási időben, zárt borítékban.

A pályázatok elbírálásakor előnyt jelent, ha helyben lakó ( 2018.01.01. napján már tápiógyörgyei állandó lakcímmel rendelkezett ) gazdálkodó a pályázat benyújtója. Azon pályázó, akinek 2018. október 15. napján az önkormányzat felé köztartozása van, kizárásra kerül."


"Tápiógyörgye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. december 31. napján lejáró haszonbérleti szerződések tárgyát képező, alábbi helyrajzi számú, belterületi ingatlanok haszonbérbe adására pályázatot ír ki:

-          427hrsz (2,5770 ha)

-          525/1, 525/2, 526 hrsz (0,4639 ha)

-          1427, 1428, 1429, 1433 hrsz (1,1905 ha)

-          381, 382 hrsz (0,5313 ha)

-          330/3 hrsz (0,6708 ha)

-          159 hrsz (1,7 ha)

-          1185/1 hrsz (0,1970 ha)

-          1332 hrsz (0,5579 ha)

-          296 hrsz (0,6444 ha)

-          1567/46 hrsz (1,2076 ha)

-          144, 147, 148, 149, 150, 151, 152 hrsz (1,0072 ha)

-          154 hrsz (0,1438 ha)

-          153 hrsz (0,1438 ha)

-          270, 269, 159 hrsz (2,42 ha)

A pályázatok benyújtási határideje:  2018. október 15., 15:00 óra

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal titkárságára lehet benyújtani, ügyfélfogadási időben, zárt borítékban.

A pályázatok elbírálásakor előnyt jelent, ha helyben lakó ( 2018.01.01. napján már tápiógyörgyei állandó lakcímmel rendelkezett) gazdálkodó a pályázat benyújtója. Azon pályázó, akinek 2018. október 15. napján az önkormányzat felé köztartozása van, kizárásra kerül."

 


 

2018. augusztus 15. - Pályázati felhívás ingatlan értékesítésére
 

2018. augusztus 8. - Eljárásrend

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat végrehajtásához

 

- Kérelem


 

2018. július 18. - "Szebb, virágosabb Tápiógyörgyéért"

A pályázati adatlap INNEN tölthető le.


 

2018. május 30. - KözleményRendvédelmi pályát népszerűsítő tábor hátrányos helyzetű fiatalok számára

Felhívás

 

 

2018. május 30. - KözleményTájékoztató
 parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

 

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének - a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki. 
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-ával lejár a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”. 

A június 30-ai időpont a törvény értelmében a legvégső időpont, ameddig meg kell akadályozni a parlagfű virágbimbója kialakulását.

Június 30-át követően belterületen a jegyző, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást kezdeményezni azon földhasználókkal/tulajdonosokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést. 

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának június 30-a után történő megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja.A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző, külterületen, Pest megye és Budapest területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

A parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a –bírságon túl- vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel — elrendeléssel és végrehajtással — kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy június 30. napjáig valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.

 

 

 

 

2018. május 29. - KözleményA szabadtéri tüzek megelőzésével,
a szabadban történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére.
A magyarországi tüzek jelentős százaléka emberi tevékenység következtében keletkezik, ezért fontos, hogy mindenki megismerje és betartsa a szabadban történő tűzgyújtás alapvető szabályait. A tüzek keletkezéséhez és gyors terjedéséhez hozzájárulhat a száraz aljnövényzet, avar, és az erős szél is, amit a körültekintően végzett szabadban történő tűzgyújtás előtt figyelembe kell venni. A katasztrófavédelmi szervek kiemelt feladatként kezelik a vegetáció-tüzek megelőzését, az ezzel kapcsolatos figyelemfelhívást, tájékoztatást.
A szabadban történő tűzgyújtás előírásait jogszabályok (törvény, kormány-, miniszteri-, és önkormányzati rendeletek) rögzítik:

 • Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve, ha azt jogszabály külön megengedi.
 • Belterületen csak abban az esetben lehet növényi (kerti) hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi.
 • Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését (úgynevezett irányított égetés). Külterületen végzett 1-2 m2-en történő növényi hulladék égetés nem minősül irányított égetésnek.
 • Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
 • Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály, vagy hatósági döntés megengedi.
 • A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza (184-185. §, 187. §, 221-230. §).
 • Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot vonhat maga után.

Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok alapján megengedett a következő alapvető szabályokat tartsuk be:

 • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
 • Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
 • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
 • Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani, a szél ne tudjon izzó zsarátnokokat elvinni.
 • Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
 • Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsunk tüzet.
 • A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a szél esetleg visszagyújtsa.

Tűzgyújtási tilalmat (fokozottan tűzveszélyes időszakot a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével rendelhet el
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a BM OKF (www.katasztrofavedelem.hu), illetve a NÉBIH EI oldalait (www.erdotuz.hu).

 

Természetvédelmi őrszolgálat alakítása
önkormányzati szinten

Az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat alakítását, a természetvédelmi őr munkavégzését meghatározó jogszabályok:

 • a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (63. §) és végrehajtási rendeletei
 • az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény és végrehajtási rendeletei
 • a természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000 Korm. rendelet
 • a Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000 KöM. rendelet

 

Hasznos linkek:
http://www.fori.hu/budapesti-termeszetvedelmi-orszolgalat
http://www.termeszetvedelem.hu/orszolgalat

 

 

2018. április 13. - KözleményElkészült a Falumúzeum és a Községi Könyvtár honlapja, mely az alábbi linkeken tekinthető meg:

Községi Könyvtár

Falumúzeum

 

2018. április 8. - Választás 

2018. március 19. - Közmeghallgatás 

2018. március 14. - Március 15-i megemlékezésünk 

2018 február 13.- Tájékoztató
 

2018 február 8. - Álláshirdetés

 

Tápiógyörgye Községi Gondozási Központ pályázatot hirdet szociális gondozó-ápoló munkakör betöltésére

 

Pályázati kiírás


 

2018 január - Gyászjelentés


 

2017. december 23. - Karácsonyi hangverseny


 

2017. december 21. - Könyvbemutató

 

Tápiógyörgye község Önkormányzatának képviselő testülete, a Polgármesteri Hivatal, a Községi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt, családjának tagjait, ismerőseit, barátait a község kiadásában megjelenő

 „Kiss József igazgató tanító emlékkönyvé”-nek bemutatójára,

2017. december 21-én (csütörtökön) délután

17 órára, a könyvtárba.

A könyv szerzője:
Bihari József
ny. megyei múzeumigazgató,
Nagy Zoltán
ny. ált. isk. igazgató, - mindketten a falu szülöttei.

Az új helytörténeti könyvet
Borókai Gábor, a Heti Válasz c. folyóirat főszerkesztője
mutatja be az érdeklődő közönségnek.
Tisztelettel látjuk, várjuk!

Tápiógyörgye Község Önkormányzata nevében:

Varró István polgármester

  

2017. december 7. - Jó estét Tápiógyörgye!

 

Kedves Barátaink!
A svájci kapcsolatot gondozó egyesületünk nevében hívjuk mindazokat, akikkel együttgondolkodva kiemelhetjük az őszi szürkeségből azt az estét, amelyet Dr. Ódor László professzor Úr moderál szeretettel és tisztelettel ajánlva az alábbi, érdekes és időszerűen izgalmas témákat györgyei barátainak:
1. - bemutatja új könyvét:
(Új német-magyar olvasmányos kulturális szótár esszé)
"Kinyílik benned ez a másik világ, s mint minden új, élvezettel tölt el: nem tanulás ez, hanem egy nagy szellemi kaland"
2. - elmondja az európai szellemi pódiumokon szakértőként és meghívott vendégként szerzett tapasztalatait, utazásai során gyűjtött benyomásait arról a témáról, amely mostanában mindnyájunkat izgat és feszít:
"Ki -és bevándorlás Magyarországon"
Ismerve Őt, és emlékezve korábbi együtt töltött tartalmas-érdekes estéinkre, bizonyára most is gazdagabbak és tájékozottabbak lehetünk
szeretettel várunk
a Községi Könyvtárban
2017. december 7-én (csütörtökön) 17 órakor
Varró István polgármester                    Nagy Zoltán egyesületi elnök

  

2017. november 29. - GÁZSZÜNET!

 

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában megvalósuló M4 gyorsforgalmi út építése kapcsán a települést ellátó nagyközép nyomású gázelosztó vezeték kiváltása miatt

2017. november 29-én 08:00 órától - 16:00 óráig

Farmos, Tápiógyörgye, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Újszilvás településeken

A GÁZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETEL!

Kérjük ügyfeleinket, hogy a gázszünet ideje alatt a gáz főcsapokat tartsák ZÁRT állapotban.

A gázszünettel kapcsolatosan további felvilágosítást kaphatnak az éjjel-nappal hívható 06 (80) 300-300 telefonszámon.

A gázszolgáltatás kimaradásáért ügyfeleink szíves megértését kérjük!

  

2017. november 22. - Álláshirdetés

 

Tápiógyörgye Község Önkormányzata pályázatot hirdet GAMESZ Nonprofit Kft. ügyvezető munkakörének betöltésére

 

Pályázati kiírás


 

2017. október 31. - Rendőrségi közlemény

 

TISZTELT MEGEMLÉKEZŐK!


MINDENSZENTEK ALATT A LAKOSSÁG SZÉLES RÉTEGEI KERESIK FEL HALOTTAIKRA TÖRTÉNŐ MEGEMLÉKEZÉS CÉLJÁBÓL A TEMETŐKET.


SAJNOS A MEGEMLÉKEZÉSEK MEGHITT CSENDJÉT GYAKORTA TÖRI MEG A LELKIISMERETLEN TOLVAJOK, TEMETŐKBE LÁTOGATÓK ÉRTÉKEIT CÉLZÓ TÁMADÁSA, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY VIGYÁZZANAK ÉRTÉKEIKRE!


A NAGYKÁTAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG FOKOZOTT RENDŐRI
JELENLÉTTEL TÖREKSZIK BIZTOSÍTANI A TEMETŐKBE
LÁTOGATÓK NYUGALMÁT, BIZTONSÁGÁT!


KÉRJÜK, HOGY MAGATARTÁSÁVAL, SZOKÁSAIVAL NE SEGÍTSE ELŐ ÉRTÉKTÁRGYAINAK ELTULAJDONÍTÁSÁT!
A GÉPKOCSIBÓL TÖRTÉNŐ LOPÁS MEGELŐZÉSE ÉS FELDERÍTÉSE ÉRDEKÉBEN LEHETŐLEG OLYAN HELYRE PARKOLJUNK LE, AMELYET VIZUÁLISAN FELÜGYELNI TUDUNK ÉS KERÜLJÜK AZ ELDUGOTT, FORGALMATLAN PARKOLÓHELYEKET!


AZ UTASTÉRBEN LÁTHATÓ HELYEN NE HAGYJUNK ÉRTÉKEKET, TÁSKÁT, KABÁTOT, IRATOKAT!


A GÉPKOCSI LEZÁRÁSAKOR AZ AJTÓK ÁLLAPOTÁT (BEZÁRÓDOTT-E) ELLNŐRIZZLÉK LE!
A GÉPKOCSI VAGYONBIZTONSÁGI BERENDEZÉSEIT KAPCSOLJUK BE!


JEGYEZZÜK FEL A GÉPKOCSINK MELLETT PARKOLÓ, VALAMINT A PARKOLÓ KÖRNYEZETÉBEN KÖZLEKEDŐ, GYANÚSAN VISELKEDŐ SZEMÉLYEK ÁLTAL HASZNÁLT, JÁRMŰVEK FORGALMI RENDSZÁMÁT!


HA MEGTÖRTÉNT A BAJ ÉS A GÉPKOCSIJÁBÓL ÉRTÉKEKET LOPTAK EL
VAGY MÁS A BIZTONSÁGÁT SÉRTŐ CSELEKMÉNY SÉRTETTJÉVÉ VÁLT:
NE VÁLTOZTASSA MEG A HELYSZÍN ÁLLAPOTÁT!
AZONNAL ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI RENDŐRT,
RENDŐRI SZERVET! (112)
A RENDŐRSÉG HELYSZÍNRE ÉRKEZÉSÉIG TÖREKEDJÜNK A HELYSZÍN KÖZELÉBEN TARTÓZKODÓKTÓL MINÉL TÖBB INFORMÁCIÓT BESZEREZNI!


A MEGELŐZÉS MINDANNYIUNK ÉRDEKE!

NAGYKÁTAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

 

 


 

2017. augusztus 18. - Álláshirdetés

 

Családsegítő munkakör betöltésére pályázatot hirdet Tápiógyörgye Község Önkormányzata

 

Pályázat 1. oldal
Pályázat 2. oldal


 

2017. augusztus 20. - Állami ünnep

M E G H Í V Ó
 

Tápiógyörgye Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja a község lakosságát az
augusztus 20-án
(vasárnap) tartandó
Szent István Napi
megemlékezésre

 

A rendezvény programja:

 • 8:30 órakor     szentmise a Szent Anna templomban
 • 9:30 órakor     megemlékezés a Szent Anna templomban
 • Ünnepi beszédet mond: Szabó Erika, a Községi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetője

 
A Szent István napi megemlékezésre mindenkit tisztelettel várunk.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

Varró István polgármester


 

2017. augusztus 11-16. - Tüdőszűrő

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy 2017. 08. 11-től 08. 16-ig
tüdőszűrést tartunk.
Péntek: 8 - 18,
Hétfő: 8 - 18,
Kedd: 8 - 18,
Szerda: 8 - 18.
Tüdőszűrés helye: Zeneiskola.


A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt öszszeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes. Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást.


 

2017. augusztus. - Rendőrségi tájékoztató bűnmegelőzésről

A tájékoztató a fesztiválokról INNEN tölthető le.
A tájékoztató a nyári veszélyekről INNEN tölthető le.


 

2017. július. - "Szebb, virágosabb Tápiógyörgyéért"

A pályázati adatlap INNEN tölthető le.


 

2017. május 9. - Közlemény

Tisztelt Lakosok!

A csatornázással történő ügyintézési ügyfélfogadási idő az alábbiak szerint módosul:

Hétfő, kedd, szerda: 8:00 - 12:00


 

2017. április 5. - Felhívás - tűzgyújtási tilalom


 

2017. március 27. - FelhívásTápiógyörgye Község Önkormányzata pályázatot ír ki a Tápiógyörgye 0141/36 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 6 ha 2728 m2 nagyságú és 162,05 AK értékű földterület haszonbérbe adására.


A pályázatokat lezárt borítékban, 2017. április 3. (hétfő) 16:00 óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

 


 

 

 


 

2017. március 24. - FelhívásTápiógyörgye Község Önkormányzata pályázatot ír ki a Tápiógyörgye 0183/11 hrsz-ú, 1 ha 4526 m2 nagyságú, szántó művelési ágú és 39,54 AK értékű földterület haszonbérbe adására.

A pályázatokat lezárt borítékban, 2017. március 31., 12 óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal titkárságán.


 

 

 


 

2017. március 24. - Felhívás


 

2017. március 22. - Álláshirdetés


 

2017. március - HirdetésTápiógyörgye Község Önkormányzata eladni kívánja
Mercedes ATEGO 1518 A-típusú, négykerék meghajtású, 4249 köbcentis, diesel tehergépkocsiját.
A gépkocsi 2006.01.18. óta van forgalomban, jelenleg érvényes műszakival nem rendelkezik.
Szippantó tartállyal rendelkezik, 50.000 km-t futott.
Összsúlya: 18 tonna

 

Árajánlatokat 2017. március 30., 12:00 óráig lehet benyújtani
a Polgármesteri Hivatal titkárságán!


 

 

 


 

2017. március - Adó 1 %Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át Tápiógyörgye községben működő civil szervezeteknek!
Tápiógyörgyei Asztalitenisz Sport Klub:
18677375-1-13
Tápiógyörgyei Faluvédő Egyesület:
18664397-1-13
Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület:
18690572-1-13
Tápiógyörgyei Községi Sport Kör:
18682702-1-13
Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete:
18675737-1-13
Torockó Baráti Társaság:
18678053-1-13
Tápiógyörgye-Wünnewil-Flamatt Baráti
Társaság Egyesület:
18669110-1-13
A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány:
18222810-1-13
Tápiógyörgyei Horgász Egyesület:
18667235-1-13
Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület:
18224843-1-13
Alapítvány a Tápiógyörgyei Pszichiátriai Betegek Otthona Lakóiért:
18674798-1-13
Don Bosco Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület:
18281899-1-13

 

 

 


 

2017. január - Civil szervezetek támogatásaA Képviselő-testület elfogadta a település 2017 évi költségvetését. Igy a hatályos rendelet alapján:

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő‑testületének 1/2010. (I.20.) önkormányzati rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
(egységes szerkezetben)
a civil szervezetek benyújthatják a 2016 évi munkájukról a beszámolót,és a 2017 évre a kérelmüket.

 

 

 


 

2017. január - Adóhátralékosok tájékoztató - frissítve 2017. január 16.
 

2016. december 27. - Gyászjelentés

TISZTELT GYÖRGYEIEK !

Önkormányzatunk sajnálattal értesült arról, hogy 2016. december 27-én elhunyt községünk díszpolgára, Frank Pál szalézi atya, aki Tápiógyörgyén 14 éven át volt plébános.
Emlékét sokan őrzik, szeretettel visszagondolva ezekre az időkre. 
Temetésének időpontját egyelőre nem tudjuk, de amint ismert lesz előttünk, közzétesszük és az önkormányzati busszal lehetőséget biztosítunk arra, hogy a temetésén részt vehessenek a lakosok.

 


 

2016. december - Decemberi Faluújság


 

2016. december - Adventi gyertyagyújtás és karácsonyi vásár


 

2016. november - Dr. Hódi Pál helyettes háziorvos rendelése 2016. november hónapban

TISZTELT LAKOSOK !

Dr. Hódi Pál helyettes háziorvos rendelése 2016. november hónapban az alábbiak szerint alakul:

Hétfő: 12:00 - 16:00
Kedd: 12:00 - 16:00
Szerda: 12:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 12:00 - 16:00

 


 

2016. október 20. - Mikrocenzus

Tápiógyörgye településen Veres Diána számlálóbiztos végzi a Mikrocenzus összeírást.

KSH Mikrocenzus igazolványszáma: 0986

Az összeírás időszaka: 2016. október 1-től november 08-ig tart.

 

 


 

2016. október 12. - Pályázatok

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat pályázatot hirdet:

- Háziorvos munkakör

- Mezőőr munkakör

betöltésére.

 

A felhívás PDF-ben ITT tekinthető meg.


 

2016. október 2. - Pályázat

A felhívás PDF-ben ITT tekinthető meg.


 

2016. október 1.-4. - Ebzárlat és legeltetési tilalom

A felhívás PDF-ben ITT tekinthető meg.


 

2016. szeptember 26 - Pályázat külterületi földterületre

PÁLYÁZAT I.
külterületi földbérletre, vagy eladásra

 

Tápiógyörgye Község Önkormányzata bérbe kívánja adni a 081/1 hrsz-ú 14,9 Ha nagyságú, erdő művelési ágú termőföldjét. Árajánlatot várunk időtartam megjelöléssel,  … Ft/ év áron, bruttó értékben megadva. Az árajánlatok adása során elfogadunk vételi szándék bejelentését is.
Az árajánlatokat 2016. november 2. (szerda) 12 óráig lehet leadni zárt borítékban „Pályázat 081/1.” megjelöléssel a Polgármesteri Hivatal titkárságán. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy az irreális árajánlatokat kizárja, árajánlat kérését visszavonja.
Az ajánlatok elbírálása során a képviselőtestület figyelembe veszi, hogy a benyújtó helyi adótartozással nem rendelkezik. A terület megtekinthető, előzetes egyeztetést követően, a polgármester és a jegyző együttes jelenlétében, személyes konzultációra van lehetőség.
Az árajánlatokat a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén 2016. november 10-ig bírálja el.

 

Tápiógyörgye 2016. szeptember 26.
                                                Tápiógyörgye Község Önkormányzata

 


 

2016. szeptember 5-9. - Svájci gyerekek programja

Svájci gyerekek programja
Tápiógyörgyén
2016. szeptember 5 - 9-ig

szeptember 5. hétfő

09.30 – megérkezik a vonat a Keletibe
10.15 – indulás Györgyére
11.35 - fogadás lovaskocsikkal
12.00 - helyfoglalás - beszállásolás - üdítő
14.00 – ebéd - fürdőzés-séta a faluban
19.00 – vacsora

szeptember 6. kedd

8.00 – reggeli
9.00 – buszra szállás Kecskemét - Bugac
11.00 – Karikás Csárda - lovaskocsival a pusztába
12.15  – lovasbemutató
13.30 - ebéd a Karikás csárdában
15.00 - indulás haza
17.00 - 18.30 fürdőzés a táborban
19.00 vacsora

szeptember 7. szerda

8.30 – reggeli
9.30 – 11. 30 iskolai foglalkozások 3 csoportban (Jutka-Subi-Zsuzsi)
11.30 – ebéd
13.00 – fürdés – tűzoltó parti a táborban - strandfoci meccs
15.00 – 16.30 – múzeumudvar – lángos kóstolás
17.00 – 18.30 könyvtár – Dr. Ódor L. beszélgetés
19.00 vacsora

szeptember 8. csütörtök

8.30 reggeli
9.30 – 11.00 – lovaskocsis falunézés -kastélypark - Tápió part - halastó-madárles
11.30 – ebéd
13.00-15.30 -  fürdés - strandfoci visszavágók
16.00- gulyásfőző parti a kastélykertben
(6 csapat kisbogrács + nagybogrács a felnőtteknek)
18.30 – tól vacsora vendégekkel + sütemények + este tábortűz

szeptember 9. péntek

8.30 – reggeli
9.30 – busszal Budapestre - hideg kaja az útra
11.30 – városnézés metróval - villamossal
Vörösmarty tér - Hősök tere - Országház - Lánchíd - Nagyvásárcsarnok - Keleti pu.
19.00 megérkezik a kisbusz a csomagokkal és az uti kajával
20.30. - indulás Bécs felé haza

 


 

2016. augusztus 20.


 

2016. augusztus 20.


 

2016. július 28. - Pályázatok

Községi Önkormányzat Tápiógyörgye pályázatot hirdet az alábbi munkakörökben:

- óvodapedagógus
- dajka
- háziorvos
- ápoló
- mezőőr

A részletes pályázati kiírások ITT tekinthetők meg.


 

2016. július 23. - Falunap


 

2016. július 23. - V. Gulyaterelő futóverseny

 


 

2016. július 22. - Éjszakai fürdőzés


 

2016. július 1.


 

2016. június 27. - Zöldhulladék

Zöldhulladék szállítási napok: 2016. július 5., 6.


 

2016. június 16. - Szebb, virágosabb Tápiógyörgyéért pályázat

A 2016-os "Szebb, virágosabb Tápiógyörgyéért" pályázati adatlap INNEN tölthető le


 

2016. június 14. - Szemétszállításról

TÁJÉKOZTATÁS

Az ÖKOVÍZ Kft-től a mai napon kapott információk alapján értesítjük a lakosságot, hogy:

1. Azon lakosok esetében, akik új szerződéskötésének ügyintézése még folyamatban van és hátralékkal nem rendelkeznek, az ÖKOVÍZ Kft. a jövő heti szemétszállításkor elviszi a ma el nem szállított szemetet is. Kérik, hogy a kukán felüli szemetet fekete műanyag zsákban tegyék majd ki.

2. Az egyedülálló, 65 év feletti lakosok esetében szintén elszállítják mindkét héten keletkezett hulladékot, részükre a Polgármesteri Hivatalban állítunk ki igazolást arról, hogy egyedül élnek, ezt a szerződés újrakötésekor be kell mutatni az ÖKOVÍZ Kft. ceglédi irodájában (2700 Cegléd, Szolnoki út 6.) .

3. A kukákra a matricákat az ÖKOVÍZ Kft. munkatársai ragasztják majd fel a keddi szemétszállítási napon.

További kérdések, panaszok esetében az alábbi telefonszámokon tudnak felvilágosítást kapni:

06 53/505-340
06 53/505-342
06 53/500-152
06 53/500-153


 

2016. június 12.


 

2016. június - Úszótanfolyam


 

2016. június - Strandnyitás!


 

2016. május 10 - Pályázat

Tápiógyörgye Község Polgármestere, mint a munkáltatói jogok gyakorlója
pályázatot hirdet
településüzemeltetési munkakör betöltésére


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
Ellátandó feladatok:
A Pénzügyi irodavezetővel együttműködik a költségvetésben jóváhagyott feladatok végrehajtásában. Elkészíti a szakági bizottsági, képviselő-testületi előterjesztéseket, az Irodát érintő jelentéseket, adatszolgáltatásokat. Részt vesz az Ifjúsági Tábor működtetésében, a Strandfürdő működtetésében. Gépjárművek nyilvántartási iratainak kezelésében
Jogállás, illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§         Magyar állampolgárság,
§         Cselekvőképesség,
§         Büntetlen előélet,
§         Felsőfokú végzettség és szakképesítés,
§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
        Azonos munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
       Tápiógyörgye községben lakó
Elvárt kompetenciák:
§         Kiváló szintű probléma felismerő, elemző és - megoldó készség,
§         Kiváló szintű megbízhatóság, pontosság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§    Fényképes szakmai önéletrajz (amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül), motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.
§         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.
§     A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2016. június 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 30. hétfő 16.00 óra
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót a meghallgatás követően tájékoztatjuk. A kiíró jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.
Tápiógyörgye, 2016. május 9.

/:Varró István:/
polgármester


 
 

2016. május 1. - Flórián napi megemlékezés és Majális


 

2016. április 21. - Szennyvízberuházásról

BEFEJEZŐDÖTT A TÉRSÉGI SZENNYVÍZBERUHÁZÁS


Rendben befejeződött a térség 20 települését érintő szennyvíz beruházás. A hosszú előkészítési időszak után 2013-ban megindult kivitelezési munkálatok 2015. őszére befejeződtek. Elkészült közel 800 km csatornahálózat, egy központi komposztáló telep Nagykátán, épült négy új szennyvíztisztító telep (Sülysáp, Szentlőrinckáta, Tápiószele, Tápiószentmárton), valamint a nagykátai szennyvíztisztító telep 800 köbméteres korábbi kapacitása megduplázásra került. Ezzel a térségben napi szinten közel 10.000 köbméter szennyvíz tisztul meg és kerül ellenőrzött körülmények között a befogadókba.
A bruttó 40 milliárd forintot meghaladó beruházáshoz a Tápiómenti Területfejlesztési Társuláson keresztül a települések nettó 29 milliárd forintot meghaladó támogatást kaptak a Magyar Államtól és az Európai Uniótól. A Társulási Tanács (az érintett települések polgármestereiből áll) a projekt menedzsmentjének segítségével az alaptámogatás elnyerésén túl, több alkalommal sikeresen pályázott többlet támogatásra új célok eléréséhez, illetve önerő támogatásra. Ez lehetővé tette a települések vezetői számára, hogy megszervezzék a lakosság részére ingyenes/kedvezményes lakossági bekötések megvalósítását. Ezzel nem kis terhet vettek le a lakosság válláról, egyben biztosítva a projekt zárásáig a megfelelő számú rákötést (75%). A projekt keretében, hosszabb távon vállalt 92%-os rákötési arány mielőbbi elérése érdekében a házi bekötések kiépítése rövidesen folytatódik és várhatóan 2016. végére mindenhol elkészül, ahol az ingatlantulajdonosok lehetőséget biztosítanak a munkavégzésre.
Sikeresen lezajlottak a szennyvíztisztító telepek és a központi komposztáló telep próbaüzemei. Az eredmények megnyugtatóak, a hatóságok által elfogadottak. A támogatás tekintetében az utolsó kifizetésekre is sor került a támogatási szerződésnek megfelelően 2015. december 31-ig.
Az üzemeltetés biztosítása érdekében beszerzésre került egy nagyon komoly, komplex géppark bruttó 780 millió forint értékben. Ebben csatornatisztító, kamerás csatorna vizsgáló, szippantó, különböző szállító és üzemeltetést elősegítő járművek vannak.
A rendszert a tulajdonos önkormányzatok 2016. márciusában átadták  üzemeltetésre a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére.
A pályázat elszámolása, lezárása 2016. első felében lezajlik. A garanciális időszak azonban csak 2017-ben jár majd le. A kedvezményezett települések a fizikai zárást (2015. december 31.) követően, öt év fenntartási időszakot vállaltak.
A hálózat és a tisztító kapacitás kiépült, az ingatlanok jelentős része már rákötésre került és az rendszer kezdeti problémai is jórészt kijavításra kerültek még a projekt zárása előtt. Felmerültek azonban olyan jellegű problémák, amelyet a kivitelezők, a menedzsment, de még az üzemeltető sem tud önállóan megoldani. Ezeket a problémákat, részben a rendszert használó lakosok okozzák azzal, hogy a rendszerbe nem illő holmikat juttatnak a csatornahálózatba!
A csatornába juttatott rongyok, tisztálkodási kendők (hétköznapi nevükön popsi törlők), stb. sajnos időről időre eldugítják a rendszert. Dugulás után kerültek már ki a rendszerből komplett ruhadarabok, szemét, disznóbél(!), és egyéb oda nem való és dugulást okozó anyagok.
Ezek felcsavarodnak az átemelő szivattyúkra, elzárják a csővezetékeket. Jó esetben csak eltömődik a szivattyú, rossz esetben több százezer forintos javításokat kell végezni rajtuk, növelve ezzel az üzemeltetés költségeit, rontva annak folyamatos működését.
Az üzemeltetőnek negatív tapasztalata, hogy nagy mennyiségű homok (por) kerül a rendszerbe, ez származhat részben akár a beleöntött felmosó vizekből is. A homok, kavics elkoptatja a szivattyúk őrlőszerkezetét, és járó kerekét, ezzel kapacitáscsökkenést, dugulást előidézve.
Sajnos sok kellemetlenséget okoz, a csatornahálózatba illegálisan bejuttatott, derítőkből, szikkasztókból származó szennyvíz. Ez jellemzően a még be nem kötött ingatlanokból származhat. A jelenséggel már szembesültek a települések a kivitelezés során is – amikor még nem volt hova folynia a szennyvíznek – és ezzel jelentős fennakadást és költséget okoznak a felelőtlen ingatlantulajdonosok. A szikkasztóban gyűjtött szennyvíz teljesen más tulajdonságokkal rendelkezik, mint a „friss” szennyvíz. Jellemzően sokkal töményebb, nem élő, büdösebb. Egészen más irányú biológiai, kémia folyamatok indulnak meg benne, mint a csatornahálózaton folyamatosan gyűjtött szennyvízben. Nem véletlen, hogy egy 1500-2000 köbméter napi kapacitású szennyvíztisztító telep csak napi 50(!) köbméter szippantott szennyvizet fogad. Nagyobb mennyiségnél romolhat a tisztító kapacitás, nő az energia és a vegyszer felhasználás. Sajnos a csatornahálózatban is hasonló folyamatok indulnak meg. Az egyes területeken az átemelőknél tapasztalható szaghatásért is jórészt ez a felelős.
Találkoztunk már az állattartásból származó hígtrágya bebocsátással, és nem hivatalos állatvágások során bekerült állati hulladékokkal is.

Csak néhány kép a teljesség igénye nélkül.
Meg kell tanulni használni a csatornahálózatot is. Azoknál az ingatlanoknál, ahol házi kisátemelő került elhelyezésre még fokozottabb odafigyelés szükséges. Ezek a szivattyúk tökéletesen működnek addig, amíg csak szennyvízzel kell megbirkózniuk. Azonban könnyen eldugulhatnak olyan esetekben, ha nem odavaló anyag, pl. rongy, kő kerül bele. Figyelembe kell venni azt is, hogy amíg a garanciális javítás az üzemeltető dolga, a nem megfelelő használat miatti hiba elhárítása a lakos költsége.
Kérjük, hogy a csatornahálózatba ne juttassanak olyan anyagokat, amelyek nem odavalók, mert ezzel rendszer működését nehezítik, lehetetlenítik el, illetve okoznak kellemetlenséget az átemelők közelében élőknek.
Nem a csatornahálózatba való a popsitörlő, női intim higiéniai termékek, pelenka, felmosó fej, rongyok, szálas anyagok, tisztító kendők, takarításból származó por, kavics, kő, maradék gyógyszerek, elhasznált sütőolaj, kőolajszármazékok, csonthéjas gyümölcsök magjai, egyedi szennyvíz gyűjtőben (szikkasztóban) gyűjtött szennyvíz, ipari tevékenységből származó szennyvíz, csapadék víz. (A teljesség igénye nélkül.)
Azokon a területeken, ahol még nem valósult meg az ingatlanok rákötése, rövidesen újra indulnak a házi bekötések kivitelezési munkálatai. Erről az érintett lakosok hamarosan tájékoztatást kapnak.
A csatornahálózat és a szennyvíztisztító telepek kiépítésével egy olyan régóta várt, a Közép- Magyarországi régióban egyedülállóan hiányzó beruházás valósult meg, amely hosszú távon biztosítja a térség jó környezeti állapotának megóvását, javítását. Hozzájárul egy jobb, élhetőbb Tápió vidék hosszú távú fenntartásához.
Köszönjük a projekt megvalósítása során tanúsított türelmüket, támogatásukat.

Tápió PR

 


 

2016. április 14. - Erdélyi kirándulás


 

2016. április 11. - Lakossági felhívás

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére


Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://.....katasztrofavedelem.hu ), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu).


  

2016. április 11. - Óvodai beíratás

 


A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény 2015. szeptember 1-jén hatályba lévő 8.§.(2). bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A gyermeket a szülő kérésére az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a lakóhely szerinti illetékes jegyző – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig – felmentheti a kötelező óvodába járás alól.
A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelmét 2016. május 6-ig kell bernyújtani.

2015. szeptember 1-től óvodánkba egységes óvoda-bölcsődei csoport is működik, ahol az óvodai nevelésben ellátható gyermekek mellett 5 fő bölcsődéskorú gyermeket is felveszünk, aki második életévét betöltötte.

A 2016-17-es nevelési évre az óvodai beíratás

2016. május 2-től – május 6-ig lesz, naponta 800 órától 1530 óráig.

Beíratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány,
 • szülő személyi igazolványa,
 • szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány,
 • a gyermek TAJ száma,
 • a gyermek, oltási kiskönyve,
 • más óvodából történő átjelentkezés esetén a korábbi óvodából a pedagógiai véleményt, óvodai igazolást, a gyermek egészségügyi törzslapját és a gyermekvédelmi támogatásról szóló határozatát is hozza magával a Kedves Szülő a beíratkozás alkalmával.

 

Beíratkozás helye: Kastélykert Egységes Óvoda-Bölcsőde
                                   2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. u. 5.
                                   Tel.sz.: 06-53-383-099;

Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt és gyermekét óvodánkba.

 Lesták Péterné Vajon Ildikó
 óvodavezető


  

2016. április 5. - Hirdetmény

PÁLYÁZAT I.

külterületi földbérletre, vagy eladásra


Tápiógyörgye Község Önkormányzata bérbe kívánja adni a 081/1 hrsz-ú 14,9 Ha nagyságú, erdő művelési ágú termőföldjét. Árajánlatot várunk időtartam megjelöléssel,  … Ft/ év áron, bruttó értékben megadva. Az árajánlatok adása során elfogadunk vételi szándék bejelentését is.
Az árajánlatokat 2016. május 2., 12 óráig lehet leadni zárt borítékban „Pályázat 081/1.” megjelöléssel a Polgármesteri Hivatal titkárságán. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy az irreális árajánlatokat kizárja, árajánlat kérését visszavonja.
Az ajánlatok elbírálása során a képviselőtestület figyelembe veszi, hogy a benyújtó helyi adótartozással nem rendelkezik. A terület megtekinthető, előzetes egyeztetést követően, a polgármester és a jegyző együttes jelenlétében, személyes konzultációra van lehetőség.

Az árajánlatokat a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén 2016. május 15-ig bírálja el.


  

2016. március 29. - Változások a Polgármesteri Hivatal nyitva tartásában

A Polgármesteri Hivatal nyitva tartása az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat valamennyi dolgozója számára (közalkalmazott, köztisztviselő, közfoglalkoztatott) munkajogi ügyek intézése:
- hétfőn 14 - 16 óra között Batu Andreánál

Lakcím ki- és bejelentés:
- kedden 14 - 16 óra között a Nagykátai Járási Kormányhivatal ügysegédjénél

Pénztári ki- és befizetés:
hétfő: 13 - 15 óra
kedd: 13 - 15 óra
szerda: 8 - 12 óra
csütörtök: 8 - 12 óra
péntek: a pénztár zárva tart.

Hatósági ügyintézés (adóigazgatás, kereskedelem, vendéglátás, építésigazgatás, földárverési hirdetmények, birtokvédelem, rendezvény bejelentés, hagyatéki ügyintézés, egyéb panaszbejelentés)
hétfő: 8 - 12, 13 - 16
kedd: 8 - 12, 13 - 16
szerda: 8 - 12, 13 - 16
csütörtök: 8 - 12, 13 - 16
péntek: nincs ügyfélfogadás

A segélykérelmeket a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál kell benyújtani.

  

2016. március 26. - Falumegújítási nap


Falumegújítási nap    Falumegújítási nap

A tornaterem és a konditerem falainak javítása, festése, az ablakok tisztítása és teljes portörlés volt a nap feladata, melyet közel 40 fős önkéntes fél napos munkával oldott meg.
Ezúton is köszönjük a segítségüket!
További képek a Legújabb képek menüpont alatt. 

2016. április 2-16. - Ebzárlat és legeltetési tilalom


  

2016. március - Faluújság XXV. évfolyam 1. szám


  

2016. március 16. - Közmeghallgatás

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 16-án (szerdán), 18 órai kezdettel
a FALUHÁZBAN

KÖZMEGHALLGATÁST tart,
melyre tisztelettel hívja a lakosságot.

Érintett témák:
Csatornázás, utak állapota, közbiztonság, beruházások, költségvetés

  

2016. március 15. - Nemzeti ünnep

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit
MÁRCIUS 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából rendezendő megemlékezésünkre
március 15-én, kedden 17 órára
az Általános Iskolába
Beszédet mond: Turóczi István Zoltánné jegyző

  

2016. március 10. - "Jó estét Tápiógyörgye!"

Tisztelt györgyei Barátaink,

míg bele nem bódulunk a tavasz bizsergő sugallataiba,
itt a "Jó estét Tápiógyörgye!" sorozat újabb eseménye,
amelyre emlékőrző kellemes érzésekkel hívunk benneteket

2016. március 10-én (csütörtökön) 18 órára
a Községi Könyvtárba


Vendégünk: Dr. Ódor László professzor úr,
volt svájci nagykövetünk és németországi kultúrkövetünk,
tudós européer, korunk társadalmi folyamatainak értője és értelmezője.


Téma: A Világ és Európa mai dolgai - és a svájci modell.
Mindez Györgye-Magyarország-Európa legújabb korunk konstellációjában - Svájc, mint e viszonyrendszeren talán boldogságos biztonsággal felül álló kedves, általunk szeretett, ismert ország optikáján átszűrve.
(Tanulságos és elképesztően izgalmas...)
A szokásos kedves készségekkel (tea-pogácsa) vár a Könyvtár vezetése és:

Varró István polgármester, Nagy Zoltán egyesületi elnök

  

2016. február 12. - TÁJÉKOZTATÓ a közműfejlesztési hozzájárulásról

Tájékoztató és kitöltendő dokumentum elérhető ITT!

  

2016. február 8.- Bűnmegelőzési fórum

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2016. február 8-án
16 órától
a Faluház Nagytermében
Bűnmegelőzési Fórumot
rendezünk, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Nagykátai Rendőrkapitányság
és Tápiógyörgye Község Önkormányzata

  

2016. február 4.- "Jó estét Tápiógyörgye!"

„Jó estét Tápiógyörgye!”

Tisztelt Tagtársak, Györgyeiek!

A sikeres tavalyi könyvtári télesti beszélgető sorozat folytatódik.

Vendégeink:

Dr. Csikány Tamás,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ezredese, tanszékvezető egyetemi professzor, a hadtudományok kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Hadtudományi Doktori Iskola igazgatója

Dr. Hermann Róbert,
történész, hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, a Magyar Tudományos Akadémia doktora

Vendégeink a magyar hadművészet legkiválóbb tudósai, akik a legtöbbet tudnak az 1848-49-es magyar szabadságharc tényeiről, mitológiájáról. Egyszersmind arról a magyar történelmi korszakról, amely mindmáig a dicsőség és büszkeség legmélyebb
- és kétségeket is hordozó -  fejezeteként élnek a magyar históriai köztudatban és néplélekben.

Az est témája: Az 1848-49-es szabadságharc hadművészete.

A közelmúltban jelent meg Csikány Tamás professzor könyve a fenti címmel, amely kötetet Hermann Róbert történész mutatta be a Nemzetvédelmi Egyetemen.

Tisztelettel hívunk erre a beszélgetésre, amely mindannyiunkat szellemi izgalmakkal és tudati viszonyaink gazdagodásával kecsegtet
(a téma idő-távolba veszni kész harciassága ellenére is)
a közvetlenség és oldottság otthonosan baráti légkörében.

A Községi Könyvtárban,
2016. február 4-én (csütörtökön)
18 órakor

Teagőzös, pogácsamajszolós környezetben várunk Benneteket!

 

Varró István polgármester    Nagy Zoltán egyesületi elnök 

2016. január 7.- Változások a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működésében

Tisztelt ügyfeleink!
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. januárjától a Tápiógyörgye Községi Önkormányzathoz tartozik, működtetését átvette.
Időközben Szűcs Diána és Szabó Tamás beadták felmondásukat munkahelyváltás miatt, így 2016. január 11-től a Szolgálatot Bálint Tímea látja el.

 

2015. december 19 - Karácsonyi hangverseny 

2015. november 26. - Tisztelt tápiógyörgyei és újszilvási Gazdálkodók! 

2015. november - Téli felkészülés 

2015. október - Álláshirdetés

Tápiógyörgye Kastélykert Egységes Óvoda-Bölcsöde
2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

Pályázat ITT tekinthető meg.

 

2015. október 10. - Szüreti Bál 

2015. szeptember - Lótartásról
 

2015. szeptember - Ebzárlat és legeltetési tilalom
 

2015. augusztus 29. - Éjszakai fürdőzés


 

2015. augusztus - Tájékoztatás


 

2015. augusztus 20. - Meghívó


Rossz idő esetén az Általános Iskola aulájában tartjuk meg a rendezvényt. 

2015. augusztus - Álláshirdetés

Községi Gondozási Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Községi Gondozási Központ
Szociális gondozó-ápoló
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2767 Tápiógyörgye, Szentháromság tér 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény ellátotti körébe tartozó idős személyek teljes körű ellátása, ápolási-gondozási feladatok elvégzése valamint az ellátotti feladatokhoz tartozó dokumentációk vezetése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- középfokú képesítés, egészségügyi vagy szociális gondozó-ápoló szakképesítés,
- idősek ellátásában szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális intézményben idősek ellátásában szerzett több éves tapasztalat
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű kommunikációs képesség, empátia, szociális érzékenység, határozottság, fizikai és pszichés terhelhetőség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes fényképes szakmai önéletrajz, szakképesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015.augusztus 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Erika nyújt, 06 53 383 025-ös telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Községi Gondozási Központ címére történő megküldésével (2767 Tápiógyörgye, Szentháromság tér 6..). Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1173/KGT/2015, valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó-ápoló.
Elektronikus úton Kiss Erika részére az gondozas.gyorgye@freemail.hu e-mail címen keresztül
és
személyesen: Kiss Erika, Pest megye, 2767 Tápiógyörgye, Szentháromság tér 6.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az írásbeli pályázat alapján a munkakör betöltésére alkalmasnak tartott pályázóval személyes beszélgetést követően a döntést az intézményvezető hozza, aki egyben a munkáltatói jogkör gyakorlója.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.tapiogyorgye.hu - 2015. augusztus 7.

  

 

2015. augusztus - Tüdőszűrő
 

2015. augusztus - Parlagfű

Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztályának felhívása

Kötelező a parlagfű-mentesítés!
Légi felderítéssel is ellenőriznek a hatóságok

 

Budapest, 2015. július 23.A Földművelésügyi Minisztérium rendelkezése alapján 2015. augusztus 10-11-én Pest megye teljes területét érintően légi (helikopteres) parlagfű felderítésre kerül sor. A felderítés célja, hogy a megyében található valamennyi parlagfűvel fertőzött termőföldterületet felmérjék a hatóságok annak érdekében, hogy megakadályozható legyen a növény súlyosan allergén pollenjének levegőbe kerülése.

Mindannyiunk számára köztudott, hogy a parlagfű pollenje az arra érzékenyeknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat. A parlagfű-pollenallergia kialakulásának megelőzése, a földterületek parlagfű fertőzöttségének visszaszorítása, embertársaink egészségének megóvása közös feladatunk.

Mint ismeretes a termőföld használója, illetve tulajdonosa köteles az adott év június 30. napjáig a parlagfű növényen a virágbimbó kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A földi felderítéseket június 30. napját követően kezdték meg a földhivatalok mezőgazdász munkatársai – elsősorban az előző évek tapasztalatai és a bejelentések alapján összeállított – útvonalterv alapján. A földi felderítések hatékonyabbá tétele érdekében az idei évben is sor kerül a légi felderítésre, melynek eredményeképpen – az elmúlt évek tapasztalatai alapján – várhatóan több száz hektárnyi parlagfűvel fertőzött termőföldterület tulajdonosa/használója volt kénytelen a törvény által rendelt szankciók viselésére. A parlagfűvel fertőzött területek tulajdonosai/használói ugyanis a fertőzött terület nagyságától függően 50 ezer forint és 5 millió forint közötti bírságra számíthatnak.

Mindezekre tekintettel kérjük a Pest megye területén termőföld tulajdonnal, vagy földhasználati joggal rendelkezőket, hogy a megadott időpontig végezzék el a területeik parlagfű mentesítését, hiszen ezzel nem kizárólag a növényvédelmi bírság kiszabását kerülhetik el, hanem segítséget nyújthatnak a környezetükben élő allergiás megbetegedésben szenvedő gyermeknek, felnőttnek és idős embernek.

Budapest, 2015. július 23.

 

Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály


 

2015. augusztus - Aratási munkák
 

2015. augusztus - Vágányzári információ 08.07-08.14.
 

2015. július 24. - Éjszakai fürdőzés


 

2015. július 20. - Jótékonysági koncert


 

2015. július 25. - Falunap


 

2015. július - Álláshirdetés

Kastélykert Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kastélykert Óvoda
Kisgyermekgondozó-nevelői
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2015.09.01 - 2016.08.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. út 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az egységes óvoda-bölcsődei csoportban kisgyermekgondozó-nevelői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- középfokú képesítés, NM rendelet bölcsödei szakképesítési előírásainak megfelelő képesítéssel rendelkező kisgyermek-nevelői végzettség,
- hasonló intézményben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: emelt szintű szakképesítés, kisgyermekgondozói-nevelői.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget igazoló okirat másolata, személyazonosító igazolvány másolata, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A pályázat során személyes meghallgatásra is sor kerül.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lesták Péterné Vajon Ildikó nyújt, 06 53 383 099-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kastélykert Óvoda címére történő megküldésével (2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. út 5.). Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1648/KGT/2015, valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermekgondozó-nevelői.
Elektronikus úton Lesták Péterné Vajon Ildikó részére az ovoda.gyorgye@freemail.hu e-mail címen keresztül
és
személyesen: Lesták Péterné Vajon Ildikó, Pest megye, 2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. út 5.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a kinevezési jogkör gyakorlója személyes elbeszélgetésre kizárólag a pályázati felhívásban foglaltaknak mindenben megfelelő pályázókat hívja be.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.tapiogyorgye.hu - 2015. július 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: utazási költségtérítést (bejáráshoz) nem áll módunkban fizetni. Szolgálati lakást nem áll módunkban biztosítani.

  

 

2015. július -„Közcélú szennyvízvezeték létesítéséhez kapcsolódóan vízvezetési szolgalmi jog alapítása”

A határozat INNEN tölthető le.
 

2015. július - "Szebb, virágosabb Tápiógyörgyéért" pályázat

A 2015-ös "Szebb, virágosabb Tápiógyörgyéért" pályázati adatlap INNEN tölthető le.
 

2015. július 4. - Tűzoltó főzőverseny


 

2015. június - Felhívás

      

            

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény ( a továbbiakban: Éltv.) 17.§ (1) bekezdése alapján:
„…a termelő, illetve a földhasználó köteles egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.

Az Éltv. 17. § (4) bekezdése értelmében:

„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

Amennyiben a kötelezett nem tesz eleget a jogszabályban előírtaknak az Éltv. 50. § (4)-(5) bekezdése kimondja:
„…közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.”
Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó, illetve a termelő védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz határidőre eleget. A közérdekű védekezéssel kapcsolatos költségek megtérítésére a mulasztás elkövetője kötelezett. A kötelezett nem fizetése esetén a közérdekű védekezés költségei adók módjára kerülnek behajtásra az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv javára. A költségek behajtásáról az állami adóhatóság gondoskodik.

Az Éltv. 60. § (1) bekezdése értelmében növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a védekezési és megelőzési kötelezettségének nem tesz eleget, a parlagfű elleni védekezést elmulasztja. A növényvédelmi bírság 15.000,- Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig terjedhet.

A kötelezettségre megadott teljesítési határidő letelte után az Önkormányzat képviselője az érintett ingatlanokon helyszíni szemlét tart.

A jogkövetkezmények elkerülése érdekében kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket. Az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű elszaporodását és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk.

Tápiógyörgye 2015. május 27.
                                                                                                          /:Turóczi István Zoltánné:/
                                                                                                          jegyző 

 

2015. június - Szelektív hírlevél

       SZELEKTÍV HÍRLEVÉL
             2015. II. félév

            Tisztelt Ügyfelünk!

Tápiógyörgye településen továbbra is az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. végzi a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Célunk, a szelektív hulladék gyűjtés eddigi sikerességének megőrzése. Együttműködő munkájukat ezúton is köszönjük és kérjük, hogy tartsanak velünk és gyűjtsünk együtt szelektíven!

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS  

Újrahasznosítható csomagolási hulladékok gyűjtése:
A szelektíven gyűjtött újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (pl. papír, műanyag, fém, italos karton), - az eddig alkalmazott térítésmentes zsákjuttatási rendszer szerint – a rendelkezésre bocsátott sárga színű műanyag zsákban kevertengyűjtheti és az alábbi hulladékgyűjtési napokon helyezheti ki az ingatlana elé. A gyűjtési útmutató a zsákokon megtalálható.

2015.07.20. (hétfő), 2015.08.17. (hétfő), 2015.09.21. (hétfő)
2015.10.19. (hétfő), 2015.11.16. (hétfő), 2015.12.21. (hétfő) 

Gyűjtési időszak: az Ön gyűjtési körzetében havonta egy alkalommal a fent megadott napokon.

FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen a zsákokba!

Zsákok gyűjtésének módja:
A sárga zsákokat a gyűjtési napokon reggel 700 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlana elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után, kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, úgy Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását! 

Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újrahasznosítható hulladékokat bármilyen más áttetsző, műanyag zsákban is kihelyezheti, az ingatlana elé! 

GYŰJTŐSZIGETEK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA

A szelektív hulladékgyűjtési rendszer egyik kiemelt területe a gyűjtőszigetes hulladékgyűjtés.

A gyűjtőszigetek konténerein található matricák kellő segítséget nyújtanak, azok helyes használatához melyek a következők:

A gyűjtőszigetek a papír, műanyag, üveg, fémdoboz, valamint italos karton csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtésére szolgálnak. Rendkívül fontos, hogy a gyűjtőszigeteken csak az előbbiekben felsorolt hasznosítható hulladékok gyűjthetőek!

A gyűjtőszigeteken egyéb, más típusú hulladék elhelyezése szigorúan tilos!

 • A sárga színű matricával ellátott konténerbe a lakosoknak lehetősége van – a laposra taposott: - PET palackokat és kupakjait, - fém italos dobozokat, - konzervdobozokat, - tejes és üdítős dobozokat, - fóliákat, - reklámszatyrokat, - tejtermékek kiöblített poharait, - tisztítószeres flakonokat – elhelyezni.
 • A papír hulladék gyűjtésére kizárólag a kék színű matricával rendelkező konténer alkalmas a speciálisan kialakított bedobó nyílása miatt. A konténerben elhelyezhetőek az újságpapírok, szórólapok, illetve a lapra hajtogatott kartondobozok.
 • A zöld színű matricával ellátott konténer az üveg csomagolási hulladék gyűjtésére szolgál, mely alatt a különböző öblös üvegek, befőttesüvegek értendőek.

Kiemelten fontos, hogy az üveggyűjtő konténerben nem helyezhető el egyéb üveg, például: síküveg, drótos üveg, autó szélvédő.

A gyűjtőszigetek konténereiben elhelyezett hasznosítható hulladékok gyűjtése az üveg csomagolási hulladék kivételével keverten, egy ütemben, hagyományos hulladékgyűjtő járművel történik.

A gyűjtőszigetek ellenőrzését, Társaságunk folyamatosan, az illetékes hatóságok bevonásával végzi! 

Elérhetőségeink:
Ügyfélszolgálati irodánk címe: 2700 Cegléd, Szolnoki út 6.
Nyitva tartási idő:
Hétfő 8.00-20.00-ig; Kedd-Csütörtök 8.00-15.00-ig; Péntek – nincs ügyfélszolgálat
Postacímünk: 2700 Cegléd, Pesti út 65.
Tel.: 06 53/500-152; 06 53/500-153
Fax: 06 53/ 318-589
E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu
Honlap: www.okoviz.hu 

 

2015. május 14. - 17. - Fúvószenekarunk Svájcban


 

2015. április - Meghívó

 

2015. március - Közlemény!
Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés:
(a közlemény teljes terjedelmében kattintásra megnyílik) 

2015. március - Felhívás!

Idén is munkatársakat keresünk a strand és tábor programjainak szervezéséhez. Olyan, elsősorban sportos emberek jelentkezését várjuk, akik nem rettennek meg a tanösvény 5 km-es gyalogtúrájától, képesek megtanulni a település történelmét, megmutatni a falumúzeumot, képesek vízi aerobikot tartani a strandon, bulis vízilabda meccseket és egyéb, sport- és szabadidős programokat szervezni, szívesen foglalkoznak gyerekekkel. Munkádat elkezdheted már május 1.-én, és szeptemberig dolgozhatsz. Ha elégedettek leszünk munkáddal, akkor akár egész évben alkalmazunk.
Az alkalmazásnál előny: ha helyben lakó vagy, ha beszélsz idegen nyelvet, ha jó kommunikációs képességed van, és nem ijedsz meg attól, hogy téged is bedobhatnak a medencébe.
Ha kedvet érzel ilyen munkához keress, vagy hívj bennünket.
Nem csak egy ember lehet a nyertes! Jelentkezési határidő: 2015.03.31.

Varró István polgármester (30-9555770, 70-3385339)

 
 

2015. március 5.- Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés

 

Jogszabály ITT olvasható.
Irányított égetés kérelem minta INNEN tölthető le.

 
 

2015. március - Nagy Zoltán nyugalmazott iskolaigazgató ünnepi beszéde


Március 15.
Jó estét kívánok, Polgármester úr, képviselő hölgyek-urak, kartársaim, gyerekek, györgyeiek!


Márciusi ifjú helyett egy ősz bárd… a tavasz-reményes estében… nem biztos, hogy így kellene ennek lennie,
- hányszor fogadtam meg, hogy oda nem megyek immár, ahol nincs mosoly, humor, ahol búslakodó nosztalgiák lengenek körül - de hát még egyszer talán…– hiszen a tavasz vigaszt üzen - s feldúsít reményekkel. És a helyszín ismerős-otthonos, a gyerekek-kartársak pedig a létezésem természetes közegét-díszletét jelentik most is, szinte családi érzésekkel ringatnak el…
Ünnepet ülni hív ez az évforduló, 167 év magyar sors-terhével megrakottan. – Tényleg ünnepelni gyűltünk ide??
 – vagy mert ez ekkor és mostanság szokásrendben áll….
Talán inkább emlékezni… - igen, én ezért léptem ide, emlékezni - emlékeztetni és hamis illúziók méltatlan mázát leolvasztani erről a hősiből meseivé szelídülő rövid történelmi időszakról.
És hitet erősíteni is, a hitet abban, hogy Györgye - esendő létezésünk elcsendesedő színtere - lehet talán általunk az élhető, boldog sziget, ahol mi jól megférünk szelídséget színlelő rakoncátlan szíveinkkel.
Előkotortam féltucatnyi valahai március 15-i beszédemet, s meghatódtam magamtól. Mennyi reményes hevület, mennyi bíztatás, mennyi boldog jövőt festő ábránd és (hamiskás történelemi tudatunktól üldözötten) mennyi bizalom a jövőnkben. Tudom, hogy semmit átvenni nem tudok, s nem is akarok belőlük, mert az életünk, a sorsunk, a lényegünk immár a kétely, a vágyakat újra a jövőbe repítő érzület, kivetítve valahová a rózsaszínes égbolt aljára - de annak nyugati felére. Tudom azt is, és érzem veletek, hogy mennyire kellene ma is egy közösen megélt ünnep, amely egyesíti a reményben sokfelé szaggatott lelkünket magyarok: - küszködők, reménykedők, szenvedők és sikeresek. Egyszer együtt – ha percekre is - a halványuló nemzeti érzések édeskés vigaszában, bátorítón és sorsunkban feloldódva. És értelmezni próbálva megélni a valahai hősiesség, a lelkesedés, a közös cselekvés sikereinek üzenetét.
Zsigereinkben van:
- ha tavaszodik – lelkesedjünk
- ha március – ünnepeljünk
- ha ünnepelünk – emlékezzünk
- ha emlékezünk – reménykedjünk
Igen… ebben szívesen társ vagyok veletek…
 De hát könnyű – e nekünk úgy, hogy a Himnuszunk és a Szózat protokolláris lelki kalodájába zártan kell ünnepelni? - A szerénységében is hatalmas reformkori igazmondó, Kölcsey könyörgésül szánt nemzeti imája alázattal kíséri és kísérti majd’ 200 éve nemzetünket, s búsít, mint nagyanyámat hajdan az estéli ima mormolása a kilátástalan, megváltatlan sanyarúságban – hiábavalóan…S a Szózat – amelynek sorai mára elvesztették igazságtartalmunkat – hiszen „a nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely” – nem igaz – hiszen az „itt élned, halnod kell” üzenete sem igaz már – csupán szívlágyítóan tisztes valahai lélek-elixír a XIX. század magyarjainak – de hol vannak ők már….
E sorokat szép üzenetként tiszteljük, s az érzelem alázatával követjük meg, de akkori igazságát manapság szülőföldjüket elhagyó fiatalok százezrei cáfolják meg a sorsukkal. Történelmünk, e nemzeti büszkeséggel vállalt-konstatált – de inkább kompenzált história, ez a szenvedés-kín és küszködéstörténet hősködő és nyughatatlan ál-européereket konstruál belőlünk. Már-már a jövő ígéretét lopja el előlünk, nem lelkesít, múltunkba fullaszt és émelyít.
Az iskolában – gyerekek előtt, áhítatos felnőttek karéjában, kartársaim képviseletében is - a nemzeti történelem érdekek mentén félremagyarázott tanulságaival - immár 148-szorosan megünnepelve e napot- hogyan is kellene most fogalmazni?
Van e üzenete még? Életérzést javító varázsa? Cselekvésre buzdító példázata? Szívdobbantó, nemzettudatot ápoló büszkeséget gerjesztő ereje?
Úgy hiszem:  
- amíg nem tesszük-szervezzük vidámságos-boldog tavasz-ünneppé, ahol a generációk jól érzik együtt magukat, s ahol nem a balsorsos múlt fölött mélázunk – kesergünk - szomorkodunk, addig nem tölti be jövőnknek reményt küldő üzenetét, addig nem erősít meg a hétköznapok sorstársi küzdelmeihez, nem ad fiataljainknak büszkeséggel lelkesítő-röptető impulzusokat.
Meggyőződésem, hogy a hősiesség-eszme nem kell ma a boldoguláshoz.   
Volt szerencsém Svájcban az ő nemzeti ünnepükön a falu polgárai előtt beszélni, majd ünnepet ülni – a felszabadultan önfeledt vidámság boldogító hangulatában, asztalok mellett ülve csak a mához szólás csábító kényszereiben, s az együttlét bíztató, biztonságot adó mosolyaiban feloldódva.
Boldogan ültek ünnepet éjszakába nyúló örömtüzekkel – mert az ünnep boldogságot követel magának – ha tényleg ünnepnek nevezzük. S nem azért, mert ők gazdagok, hiszen menj el egy kubai, vagy egy afrikai nemzeti ünnepre….  Nekem most egy mondatom van arra, amit hősi mozzanatként együtt őrzünk a kokárda alatt:
 – hiszen a hősiesnek ítélt napok eseménytartalma már unásig ismert és legyen ez a történelem órák dolga tanulságaival együtt.
1848. Március 15-e a sajátos történelmi helyzet felismert lehetőségeinek kényszerében adott bátor, hősiesen küzdelmes, elszánt és előremutató radikális cselekvés-sor, mely a világ-idővel beérő, immár vágyott, akart és követelt polgári és demokratikus létezés álmainak-reményeinek beváltására szerveződött értelmes, bátorságot mutató és áldozatot nem sajnáló fiatalok által vezetetten. Forradalom volt, s valóban dicsőséges. Immár történelmi romantikával is felcicomázva, édeskéssé, gyerekeink számára emészthetőbbé téve.
E szó: FORRADALOM mára elkoptatott jelentéstartalmával együtt is, ma itt, és a mát követő napokban Magyarországon áhítattal kimondandó. És ki is mondják majd holnapután a politika ármányos szánalmas figurái megfürdetve képzelt imázsukat a hősiesség mítoszában.
A hétköznapokban már áhítattal nem említhetjük.
S mit taníthat a tanárunk gyerekeinknek erről: - forradalom az, amit nem szabad csinálni, gyerekek, mert akkor megnézhetjük magunkat…. Ez a magyar történelem tanulsága.
Mert a forradalom szó a ma emberének archaikus szótárába kerül… mi megtapasztalhattuk már: - a társadalmi rendszer változásának emberhez méltó formációi is tudnak változást hozni vérpatakok és hiábavaló emberi szenvedések nélkül, - lásd a mi legutóbbi rendszerváltásunkat – s bár ezt is kikezdik hollófejű okoskodók, de ez méltó volt a XX. század végi önmagunkhoz – s persze a történelmi finom utómunkálatokat megspórolni-megúszni nem lehet. Ehhez idő kell. Ebben legyünk együttműködő társak, kitartó türelemmel, mert a düh kinyitja a szájat, és bezárja az észt.
Én szégyellem, ahogyan ezt ma e hazában említjük-ünnepeljük.
Mi azt papoljuk, hogy a történelem az élet tanítómestere – de mondjuk ki, hogy ez nem igaz minálunk!
Soha nem értettük meg a történelem üzeneteit. Félremagyaráztuk, hatalmi ambícióinkat igazoltuk hazug módon vele, elferdítettük, nem vállaltuk, szobrainkat ledöntögettük, hősködtünk és páváskodva parádéztunk a nevében.
Mit mondjunk gyerekeinknek? - legyetek bátrak, harcoljatok az igazatokért, vegyetek példát hősi elődeitektől? – igen, mondhatjuk – de e sztereotípiák nem tartanak ki holnapig sem.
Európaiságunk – az vigasztalhat – végre védőszárnyak alól magyarkodhatunk – de fel kellene tenni a nem is oly régi dalt, amelyre bódultan dülöngtünk nemrég: emlékeztek: Varga Miklós:
„ Nagyon kérlek, becsüld meg Őt, a vén Európát, a büszke nőt….” magából ad, ha enni kérsz …- én keblére borulnék…. Határtalansága a legszebb reményeimet simogatja – Ady vigasz szavai üldöznek egyébként ilyenkor mindig: hányszor skandáltam Nektek illatos tavaszi estéken is?...
„ne csüggedjetek el, Március van, s határtalan az élet!” – s én lassan egy évtizede Európa határtalanságára-átjárhatóságára asszociálok, s ezt ünneplem magamban. És most vannak megint, akik durván kontúroznák újra e határokat… Beleborzonghatunk.
De visszatérnék még Petőfire, mert őrá érdemes:
Nem volt ő hős a halálba menve, csupán hitellel igazolta a verseiben megjövendölt és vágyott, dicsőnek érzett elmúlását a csatatéren, ahol a nehezen kiküzdött látszat-szabadság elvesztésének réme fenyegetett. S ahol ő lánglelkű szavai által és lelke nem szűnő szabadságvágyában volt jelen minden ütközetben. Ha nem tűnik el, kéjes parádéval vezetik bitófa alá.
Hős az a csatatéren nem lehet, aki tábornoka parancsát megszegve –fegyver nélkül is a csatadúlás közelébe lopakodik, s akit a kukoricásból kikandikálván felöklelnek.  De tette oly szeretni valóan emberi, oly mítoszteremtően lelkesítő az önfeláldozása, amely örök példa lesz a magyar léleknek. S ki írhatott volna még ilyen biztatót:
„Óh ifjak, óh én barátaim,
Ti megkötött szárnyú sasok. Láng a fejem, jég a szívem, ha végigtekintek rajtatok. Föl-föl hazám, előre gyorsan, Megállni félúton kívánsz? Csupán meg van tágítva rajtad, De nincs eltörve még a lánc!”
Igen, csak Ő. Ez az ünnep énelőttem Petőfi ünnepe. Verseivel és verseiben él ez a történelmi dicső pillanat, amelyet nemzeti ünneppé tett a magának hősi igazodási pontot és nagy ívűnek szánt tetteihez hivatkozási alapot és példát kereső szánalmas utókor. Tapasztalhattátok, ha baj van a hazával, mindjárt rá hivatkoznak. A szabadság helyett hivatkozzunk hát általa inkább a szerelemre barátaim! Ha a szabadság tudatában élhetünk, akkor szerelmeskedjünk. Ez a javaslatom – Petőfi szellemében.
S mert a szerencse immár évek óta megtisztel azzal, hogy szilveszter éjjelén éppen születése idő-perceiben akkori hajléka előtt mondhatok verset a fáklyás áhítattal dicső fiukra emlékező kiskőrösiekkel szemben állva – szívemhez így különösen közel kerülve megidézhetem Őt, a hősiességben tobzódó nagy tékozlót ezen a györgyei tavaszestén – legyen tanúm – de nem az elborzadás lélekterhével, csupán XXI. századi valóságunkat konstatálva szólítom meg:
- Sándor! :   
Vannak a bőség kosarában hónaljig turkálók, s vannak a kosár felé tétován – félénken - éhesen mozdulók, kiknek rögtön a kezére ütnek… Sándor, hogyan is gondoltad: - ha majd onnan „mindenki” egyaránt vehet ????
- a jog asztalának ülésrendjéről, ha kérdezed a népet, el ne pirulj a választól, hiszen csupán a legalapvetőbb, a munkához való jog szerint százezrek ma sem férnek ez asztal közelébe, nemhogy helyet foglalhatnának mellette…hogyan is gondoltad? – mind egyaránt foglal helyet ???
-s hogyan is ragyogna a szellem napvilága a leszakadt redőnyöktől megvakult szemű házak százainak ablakain… Sándor….gyere velem a Tobán kanyargós utcáira! ….ugye egyetértesz: - a Kánaán még nincs itt… E 167 év így telt el fölöttünk… De most az általad nem ismerhetett, legalább olyan megátalkodottan zseniális madárcsontú lángészt hadd idézzem majd évszázaddal Te utánad a magyar valóságban: - őt Attilának hívták…- s ő is üzen nekünk:
„ S mégis magyarnak számkivetve lelkem sikoltva megriad, Édes hazám fogadj szívedbe, hadd legyek hűséges fiad!”
Érted, Sándor? – ezt a hűségesküt tette egy olyan hazának, amely éheztette, katedrára nem engedte, fájdalmait kicifrázta, szerelmeit megtagadta, őt magát elsorvasztotta…Ilyen világ jött 100 évvel utánad, Sándor….Ugye, fohásza felér a Te elkötelezett, hősi szenvedélyeddel, amivel most mit kezdeni nem tudunk, mert nem lehet. Hát ezt kell tanítani kartársaim… tujátok ti ezt! Ez a „mégis” ennek az ünnepnek a mai lényege, erkölcsi lényege… és tanulság-merítés Petőfi és hajdani társai példájából: - a közösen együtt az igaz ügyekért jelszavával a hősiesség, a kitartás, a küzdelem vállalásával, a szolidaritás és összefogás eszméjében.
És 167 év múltán e „mégis” – hangulatban mit akarunk ebben az országban?
A valahai 12 pont helyett…
- nem mást, s csak ennyit, mint amit 5 éve, 1o éve mondtam, s amire vágytunk – s még vágyjuk ma is: - de esélyeink beváltatlanul lebegnek….
- Egy új, nagy nemzeti összefogás reményében és vigaszában szabadon alkotó mosolyos magyar társadalmat, ahol a becsületes munka jogán biztonsággal megélni lehet
- Európa szerves részeként földrészünk újkori történelmét alakítva, jogállamban, demokráciában szabadon létezni
- gyermekeinknek bíztató jövőt ígérni S úgy ünnepelni ezt a napot, talán asztalok mellett, hogy együtt maradhassunk nemzeti összetartozásunk ünnepi tudatával, kis kokárdáink díszleteivel. Ahogyan a nyáresti Falunapon, ahogyan az idősek őszi köszöntésén a Faluházban maradandó élmény a műsor után együtt maradni, s beszélgetni… Rövid vigasz és reménység-beszédek mellett, versek lélekemelő perceivel, gyerekeink által népdalokkal és táncokkal elbűvölten vidáman együtt lenni még a tavaszi estében, együtt mi györgyeiek, mosolyos-büszkén egy pohár bor, s egy pogácsa mellett beszélgetve, kétségeket oldva, gyanakvást elhessentve –ez lenne méltó talán. Amikor még nem volt ilyen reménytelenül, szégyenletesen, ádáz-bűnösen hamis hitek mentén szétszakítva nemzetünk, szokásrendben voltak szép ünnep utáni kényszerek. Amikor a györgyei Pilvaxba (a Budla-kocsmába) mentünk néhányan még együtt lenni, mert kevés volt a lelkünknek, amit az ünnepi program adott – s talán emlékeztek sokan – hányszor vonult ilyenkor hosszú autó-konvoj a Kutyakaparó csárdába, erre a Györgyéhez közeli kultikus helyre együtt lenni, merengőn „petőfizni” az ünnep délutánján.
Így kellene ünnepelni – nehéz történelmi emlékek terhével is megrakottan bár – de a vidámságosság vigaszt adó virtusával. Mosolyogva – bíztatón – mert a Tavasz ránk kacsint, s megint reményt üzen itt Györgye mai valóságában… - ahol nekünk együtt élni adatott – S mert györgyei vagyok, s itt élek, barátom: -
 
ahol nem érdekel, hogy melyik pártnak bókolsz, és milyen mélyen,
nem érdekel, hogy van-e istened, vagy, szabad vagy-e a lelkedben,
nem érdekel, hogy honnan jöttél, kit szeretsz, hogy milyen szokásrenddel élsz,
ezek a te személyes dolgaid, mindezt viseld-éld meg nyugodtan - ez jogod.
Csak az érdekel, hogy ezeket tiszteletben tartva, s mindezek fölött össze tudsz - e kacsintani - mosolyogni velem, vele, velünk, s e faluért együtt gondolkodni?  - Érte tenni akarsz – e még? - elszántan, egymást elfogadón, ha kell vitában, de nem forradalmian és nem harcolva – mert abból elég volt ezer évig…
Barátaim!
Van tettek kényszerével megvert önkormányzatunk – s nem pártérdekektől szabdalva küszködnek értünk. Kaptak 50 olyan őszinte igaz nyilatkozatot néhány hete arról - szabad györgyiektől -, hogy miért jó itt élni. Ez bátoríthatja és serkentheti őket.
Azt is tudják, hogy kegyetlen jövő vár a falura – hiszen üresek a kocsmák és tele a patika – ez rossz jel, hogy kövér legelőinken nincs egy árva tehénke sem – milyen falusi idill ez, - és mit üzenhet? – minden 4.-5. ház rogyadozik, vagy elhagyatottan ácsorog, kihűlő küszöbük felett csak emlékek - gyomok- az újkori magyar ugar kis darabjai… mi lesz velük??? – és minden 4. ember 60 éven felüli…
De nézzétek: - mennyi szép mozaikdarabja van körülöttünk a faluépítő tettek évtizedének! És egy működő falu lassú lüktetése. Ez mind ott van díszletként, vigaszként, haszonként a jövő veszélyei mögött reményesen. És ott vannak persze a megosztottság emberi lelkekhez méltatlan és pusztító példái is….
Gondolkodjatok nyitottan és döntsetek megfontoltan, képviselőink! – A terveket vezessétek az együttgondolkodni akaró györgyeiek olyan csoportja elé, akiknek községformáló igénye és szándéka az okos együttlétek olyan alkalmain finomodik, mint Ódor László kultúrnagykövettel, vagy Kányádi Sándorral szerzett közös órák, akik nemrég őszinte szavakkal áldoztak e falu értékei fölött–s akik még jönnek majd szép üzenetekkel közénk bíztatón, – s akiknek méltó vendégfogadói vagyunk-leszünk.
És ne hagyjátok az iskolát!
Köszönet és dicsőség a dolgos györgyei kezeknek – a község közterein éppúgy, mint a katedrákon, pultoknál, műhelyekben, szerszámnyeleken, vagy az irodák asztalainál.
Barátaim, a tavasz vigaszt adó mosolyával köszöntsük egymást – friss szelek jönnek majd, s játszanak kacéran asszonyaink szoknyájával – mondjunk hát ódát mi is a nyugati szélnek – mint Shelley az angol költő abban a hatalmas versében…(menjetek haza, és olvassátok el!) - hátha átfújván Európát bódító illatával ez a nyugati szél – jó irányból csap arcunkba, s majd felé fordulunk…
Nyissunk – tárjunk ajtót neki, szellőztessük ki országunkat ez emlékező ünnep után, hadd súgjon - üzenjen nekünk boldog-békés Európát.
Éljen a Györgyei Köztársaság!              Nagy Zoltán
 

2015. március - Munkalehetőség

 

A TRV Zrt. mint a Tápió Mente térség kijelölt vízi közmű közszolgáztatója munkavállalókat kíván alkalmazni a térségi szennyvíztisztító telepek és szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésének biztosítására.

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

kocza.imre@trvzrt.hu

 kralik.szabolcs@trvzrt.hu

Preferált szakmák:

csőszerelő, géplakatos, műszerész, villanyszerelő, elektroműszerész,

finommechanikai műszerész, gépszerelő, műszaki technikusi végzettség

Elvárt kompetenciák: B, C kategóriás vezetői engedély, alapvető informatikai ismeretek /a rendszer számítógép által vezérelt/

A B kategóriás vezetői engedély és informatikai ismeretek hiánya kizáró ok.

 
 

2015. március - Diétás étkezés a Konyhán

 

Márciustól a Községi Konyhán diétás étkezésre van lehetőség.
További információt a Konyhán kérhet.

 
 

2015. február - HIRDETMÉNY!

 

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatala ügysegéd útjánhelyben a polgármesteri hivatal épületében -  lehetőséget biztosít a járási hivatal feladat-és hatáskörébe tartozó ügyekben a kérelmek, hiánypótlások benyújtására.
Az ügysegéd ügyfélfogadás helye: Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
ideje: keddi napokon 14:00 – 16:30 óráig

2015. március 1-jétől a járási hivatalokhoz kerültek az aktívkorúak ellátásával kapcsolatos – eddigi jegyzői feladat-és hatáskörbe tartozó – ügyek is. (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás)

 

N a g y k á t a, 2015. február 

2015. február 23. - Meghívó!

Tisztelt györgyei Barátunk!

 

"Építsd föl minden éjszaka              Ne hagyd kihunyni a tüzet
építsd föl újra, s újra                       a százszor szétrúgottat
 amit lerombol benned                           szítsd a parazsat
a nappalok háborúja.                      Nélküled föl újra nem loboghat."

Az első télesti találkozás szív-közeli élményein fölbuzdulva, az ott elhangzott ígéretek szerint újra hívunk egy baráti találkozóra és beszélgetésre.

Dr. Ódor László most Kányádi Sándor Kossuth-díjas költővel érkezik hozzánk!

Szeretettel várunk a Községi Könyvtárba 

2015. február 23-án (hétfőn) 18 óra 30 perckor

Legyen megtiszteltetés és örök élmény hazánk egyik legnagyobb, erdélyi gyökerei általi örök ihletésben nekünk a szépet és igazat üzenő költőjével találkozni Györgyén!

Tápiógyörgyén, 2015. február 18-án.

Községi Önkormányzat  - Varró István        

Wünnewil-Flamatt Baráti Társaság Egyesület - Nagy Zoltán
 

2015. február 25. - Meghívó!
A meghívó kattintásra megnyitható.
A helyszín: Faluház, Deák Ferenc utca 2-4. 

2015. január - Időpontváltozás!
A 2014. decemberi Faluújságban meghírdetett "Jó estét, Tápiógyörgye!" elnevezésű beszélgető fórum első időpontja 2015. január 23-án, pénteken kerül megrendezésre.


 

2015. január 22. - A Magyar Kultúra Napja


A plakát kattintásra nagyítható.
 

2014. november


WÜNNEWIL-FLAMATT ÖNKORMÁNYZATA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Varró István polgármester Úrnak
Szent István tér 1.
H – 2767 Tápiógyörgye
3184 Wünnewil, 2014. december 12.
SZIVÉLYES GRATULÁCIÓ

Igen tisztelt Polgármester Úr, kedves István

Kedves Képviselő Hölgyek és Urak

Az elmúlt októberben voltak Tápiógyörgyén a képviselőtestületi választások.
Ahogyan hallottuk, István, jó 58%-os szavazati aránnyal hivatalodban, mint polgármester
megerősítést kaptál. Ehhez az eredményhez teljes szívünkből gratulálunk. A választási eredményhez a teljes képviselő testületnek is gratulálunk, és mindannyian sok erőt és sikereket kívánunk ehhez az igényes hivatalhoz. Meggyőződésünk, hogy ez egy jó döntés Tápiógyörgyének és örülünk a további partneri együttműködésnek és mindenekelőtt a személyes kapcsolatnak. A képviselő testület nevében szívélyesen köszönjük a baráti meghívást Tápiógyörgyére.
Szívesen meglátogatunk titeket a 2015. április 16-19. közötti időben. Már most örülünk a sok felejthetetlen találkozásnak és élményeknek veletek! Hát kívánunk neked, kedves István, és Nektek, kedves képviselő hölgyek és urak, valamint Tápiógyörgye lakóinak egy szép karácsonyt, sok szép órát a családi körben és egy sikeres és boldog új esztendőt 2015-ben.

Barátságos üdvözlettel A képviselő testület nevében
Doris Bucheli Beschart                      Fredy Huber
Polgármester                                      jegyző

 

2014. november - Földhivatali hirdetmény


Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnt a mező- és erdőgazdasági földekre, nem közeli hozzátartozók között, szerződéssel alapított haszonélvezeti jog, továbbá használat joga (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog).
A földhivatalnak legkésőbb 2015. július 31-ig törölnie kell az ingatlan-nyilvántartásból valamennyi, a fenti előírás hatálya alá tartozó haszonélvezeti jogot.
A törlési kötelezettség nem terjed ki a közeli hozzátartozók között alapított haszonélvezeti jogra, ezért a törvény alapján a bejegyzett haszonélvezeti jogosultnak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a közte és haszonélvezetet engedő személy (tulajdonos, volt tulajdonos) között a szerződéskötés időpontjában a közeli hozzátartozói jogviszony fennállt-e, vagy sem. 2014 októberében az érintetteket értesítettük nyilatkozattételi kötelezettségükről.
A nyilatkozatot a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2014. december 31-ig lehet megtenni. Ezt követően a nyilatkozattételt elmulasztók haszonélvezeti joga törlésre fog kerülni. Az eljárás díjmentes. Kérjük Önöket, hogy a megküldött formanyomtatványokat kitöltve, a hozzátartozói viszonyt igazoló eredeti okiratokkal együtt /egyenesági rokonok és testvérek esetén születési anyakönyvi kivonatok, házastársak esetén házassági anyakönyvi kivonat, más közeli hozzátartozói viszony esetén gyámhivatali határozat/ ügyfélfogadási időben nyújtsák be lehetőleg személyesen, vagy küldjék meg postai úton a felhívást kiadó földhivatalhoz. Az eredeti anyakönyvi kivonat és a gyámhivatali határozat személyes benyújtás esetén azonnal, postai előterjesztés esetén az eljárás lezárultát követően minden esetben visszajuttatásra fog kerülni a nyilatkozatot tevő részére.   Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

2014. november 6. - Meghívó

 

2014. - Választási eredmények

Az önkormányzat összetétele:
A jelölt neve
Jelölő szervezet(ek)
Bálint Attila
Független jelölt
Dr. Falusi Tamás
Független jelölt
Gergely Tibor Sándor
FIDESZ-KDNP
Lesták Péter Jánosné Vajon Ildikó Mária
Független jelölt
Németh Csaba
Független jelölt
Szabó Tünde
Független jelölt


Tápiógyörgye polgármester választás eredménye
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma
Szavazóként megjelent választópolgárok száma
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma

A

B

C

D

 2 727 

 1 217 

 0 

 1 217 


Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma Érvényes szavazólapok száma

F

G

 30 

 1 187 


Sorszám

A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Kapott érvényes szavazat

%

 1 

Farkas Gyula

JOBBIK

 66 

5.56 %

 2 

Varró László

Független jelölt

 96 

8.09 %

 3 

Varró István

Független jelölt

 688 

57.96 %

 4 

Fehér Erika

Független jelölt

 337 

28.39 %


Tápiógyörgye egyéni listás választás eredménye
Jegyzőkönyv

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma
Szavazóként megjelent választópolgárok száma Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma

A

B

C

D

 2 727 

 1 217 

 0 

 1 217 


Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma

Érvényes szavazólapok száma

F

G

 22 

 1 195 

Sorszám

A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)
Kapott érvényes szavazat

 1 

Molnár Zoltán

Független jelölt

 202 

 2 

Gergely Tibor Sándor

FIDESZ-KDNP

 529 

 3 

Mohácsi Bence

Független jelölt

 229 

 4 

Molnár László

FIDESZ-KDNP

 270 

 5 

Ábrók Józsefné

Független jelölt

 338 

 6 

Mészáros István

JOBBIK

 150 

 7 

Németh Csaba

Független jelölt

 539 

 8 

Fehér Orsolya

Független jelölt

 59 

 9 

Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnes

Független jelölt

 454 

 10 

Szabó Tünde

Független jelölt

 504 

 11 

Farkas Gyula

JOBBIK

 165 

 12 

Varga Richárd

JOBBIK

 80 

 13 

Végsőné Szabó Ildikó

Független jelölt

 143 

 14 

Juhász Attila

Független jelölt

 425 

 15 

Borsos József

FIDESZ-KDNP

 286 

 16 

Lesták Péter Jánosné Vajon Ildikó Mária

Független jelölt

 527 

 17 

Bálint Attila

Független jelölt

 475 

 18 

Dr. Falusi Tamás

Független jelölt

 537 

 19 

Hajnal József

FIDESZ-KDNP

 327Tájékoztató adatok a(z) Tápiógyörgye települési nemzetiségi választás eredményeiről

Szavazóköri eredmények
Nemzetiség
Roma

A(z) Roma települési nemzetiségi önkormányzat összetétele: 

A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Jakab Antal

LUNGO DROM

Kökény Ottó

LUNGO DROM

Tóth Anita

LUNGO DROM


Tápiógyörgye 
Roma nemzetiségi választás eredménye

Jegyzőkönyv
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma
Szavazóként megjelent választópolgárok száma
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma

A

B

C

D

 34 

 20 

 0 

 20 

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma

Érvényes szavazólapok száma

F

G

 1 

 19 

Sorszám

A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)
Kapott érvényes szavazat

 1 

Maka László

LUNGO DROM

 2 

 2 

Tóth Anita

LUNGO DROM

 15 

 3 

Kökény Ottó

LUNGO DROM

 13 

 4 

Raffai László

LUNGO DROM

 3 

 5 

Jakab Antal

LUNGO DROM

 18 

 

2014. - BURSA HUNGARICA pályázati kiírás - változás
 

2014. szeptember 15.-december 15.- KSH közlemény 

2014. augusztus 1. - Fellépés a Svájci Nemzeti Ünnep alkalmából adott fogadáson 2014.08.01-jén 

2014. - Falunap képekben


Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap
Falunap

 


 

2014 - Strand nyitva tartás és Házirend


Nyitva tartás

Nyitva tartási idő 10 órától 18 óráig
Május hónapban: 1. (csütörtöktől) - 4. (vasárnapig)
  10. (szombat) - 11. (vasárnap)
  17. (szombat) - 18. (vasárnap)
  24. (szombat) - 25. (vasárnap)
  31. (szombat)
Június hónapban: 1. (vasárnap)
  7. (szombattól) - 9. (hétfőig)
  14. (szombattól) - 30. (hétfőig)
Július hónapban: egész hónapban
Augusztus hónapban: egész hónapban
Szeptember hónapban: 6. (szombat) - 7. (vasárnap)
  13. (szombat) - 14. (vasárnap)

Házirend

Tisztelt Vendégeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alább részletezett házirendet a szolgáltatás igénybevételekor kötelesek betartani!

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a szolgáltatás díjának megfizetésével / belépőjegy vagy bérlet megvásárlásával / elfogadják az alább foglalt házirendet, és kötelezettséget vállalnak annak betartására.
A házirendben foglaltak megszegése esetén a Tápiógyörgye Község Önkormányzata semmilyen felelősséget nem vállal, okozott kár megtérítése iránt, igénnyel léphet fel.
1./ A Strandfürdő létesítményeit mindenki csak saját felelősségére használhatja!
2./ A fürdő területére belépni csak érvényes belépővel lehet, a belépő megváltásával egy időben átadott karszalagot kötelező a kézre felcsatolva viselni és valamennyi alkalommal be- és kilépéskor használni. Az üzemeltető, Tápiógyörgye Község Önkormányzat alkalmazottai, illetve a rendőrség, mezőőrség, biztonsági szolgálat bármikor jogosult a szolgáltatás igénybevételének jogosságát ellenőrizni. Az ellenőrzés során kötelező bemutatni a belépő megváltását igazoló számlát, illetve nyugtát.
Az érvényben lévő árakról, szolgáltatási díjakról és a nyitva tartás rendjéről a pénztáraknál elhelyezett tábla és az árlista ad tájékoztatást. A pénztárzárás a Strandfürdő záróráját megelőző fél órával történik.
3./ Az érvényben lévő a pénztárnál kiállított, úgynevezett karszalag csak a kiállítás napján használható. Naponta, heti váltással, más színű karszalagot kell használni.
4./ A 3 év alatti gyermekek a Strandfürdő területére ingyenesen léphetnek be, azonban számukra a megfelelő medencét csak szülői felügyelettel, úszógumival, karúszóval lehet használni. A szülő/kísérő a 3 év alatti gyermek életkorát hivatalos okmánnyal igazolni köteles (pl. TAJ Kártya, lakcím kártya stb.) 6 év alatti gyermekek kizárólag szülői, vagy felnőtt kísérettel léphetnek be a Strandfürdő területére. A szülő, illetve a felnőtt kíséret állandó felügyelete mellett és felelősségére vehetik igénybe a Strandfürdő szolgáltatásait, használhatják medencéit.
5./ A medencék használata, fertőző megbetegedések, fertőző bőrbetegségek esetén TILOS!
6./ Az Tápiógyörgye Község Önkormányzata alkalmazottainak, valamit az Önkormányzat megbízásából feladatot ellátó őrző-védő biztonsági szolgálat alkalmazottainak, vagyonőreinek, medence őreinek, utasításait, útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartani.
7./ A balesetek elkerülése érdekében kérjük, tartsák be a személyzet és a figyelmeztető táblák utasításait!
9./ A Tápiógyörgye Község Önkormányzata rendkívüli esetben, vagy üzemzavar esetén a szolgáltatásokat vagy azok egy részét szüneteltetheti. Megkezdett szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás díját az Önkormányzata nem téríti vissza.
10./ A Strandfürdőt nem vehetik igénybe fertőzőbetegek, akiknek nyílt sebük van, továbbá ittas-, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszerek hatása alatt állók.
11./ A medencék használata előtt a zuhany és a lábmosó használata kötelező!
Tilos:
- olajos, homokos testtel a medencéket használni;
- a medencékben szappant, tusfürdőt, egyéb tisztálkodási szert vagy kemikáliát használni, a vizet szennyezni;
- a medencékbe és azok környékére törékeny tárgyat /üveget, poharat, stb./ vagy bármely baleset, sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni;
- úszni nem tudóknak a mélyvizes medencéket igénybe venni;
- a medencékben mosatlan lábbal ugrálni,

A fürdő területére gépjárművel behajtani csak előzetes engedéllyel lehet.
12./ A medencetérben étkezni és szeszesitalt fogyasztani tilos!
A medencéket zárás előtt 15 perccel el kell hagyni.
Tilos alkoholos vagy bódult állapotban a fürdő területén tartózkodni.
13./ A Strandfürdő területére mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos!
A fürdő területére állatot behozni tilos!
14./ A fürdő területén a dohányzás csak a kijelölt helyen (büfé mellett) megengedett, nem erre kijelölt helyen tilos!
15./ Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy jelenlétét – kérjük, jelezzék a személyzetnek vagy a biztonsági szolgálatnak, akik intézkedésre jogosultak és kötelesek.
16./ Az öltözőszekrényben elhelyezett, illetve a fürdő területén bárhol őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget a Tápiógyörgye Község Önkormányzata nem vállal.
17./ A Tápiógyörgye Község Önkormányzata pénztárban értékmegőrzőt üzemeltet ezért felhívjuk figyelmüket, hogy minden értéküket az értékmegőrzőben helyezzék el!
18./ A talált tárgyakat a pénztárban kérjük leadni, amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyi igazolványának felmutatásával és aláírásával kell az átvételt igazolni. A talált tárgyak a pénztárosoktól vehetők át.
19./ A vendégek biztonsága érdekében a Strandfürdő területének egy része kamerákkal ellenőrzött.
Aki a fürdő berendezéseit, eszközeit, vagyontárgyait nem rendeltetésszerűen használja, így például szándékosan vagy gondatlanságból megrongálja, jogosulatlanul eltulajdonítja, és ezzel kárt okoz, köteles az okozott kárt megtéríteni, ellene a Tápiógyörgye Község Önkormányzata, szabálysértési, illetve büntető eljárást is indíthat. A szabálytalanság észlelése esetén a fürdő területéről eltávolítható.
20./ Kérjük vendégeinket, hogy hangoskodással, erkölcstelen viselkedéssel, helytelen magatartással ne zavarják a fürdőzők nyugalmát!
21./ A házirend betartása a fürdő területén tartózkodó valamennyi személyre nézve kötelező!
22./ A fürdőzők a szolgáltatás módjára, minőségére, a kiszolgáló személyzet magatartására vonatkozó panaszukat, a fürdő üzemeltetésével kapcsolatosan kifogásukat a panaszkönyvben tehetik meg, míg elégedettségüket, elismerésüket a vendégkönyvben fejezhetik ki. A panaszkönyv és a vendégkönyv a pénztárban található.
23./ Panaszával fordulhat: Tápiógyörgye Község Önkormányzatához: 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Felügyelőség, 1052 Budapest, Városház u. 7.
Pest-megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara Mellett Működő Békéltető Testület, 2330 Dunaharaszti, Fő utca 266.

Tulajdonos és Üzemeltető:
Tápiógyörgye Község Önkormányzata: 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.

 

2014 - Toborzó


Amikor a híradásokban áradó folyókról, belvízről, villám árvízről, szélviharról, vagy más természeti pusztításról hallunk, akkor bizonyára sokan gondolkozunk el azon, hogy vajon hogyan is tudnánk segíteni.
2012 márciusától Pest megyében már nagyon sokan tudják erre a választ. Most ők várják leendő társaikat.
Keressük azon 18. életévét betöltött Pest megyében lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokat, akik kedvet éreznek az önkéntes munkához, szívesen tennének annak érdekében, hogy lakóhelyük környezete biztonságosabbá váljon, szívesen segítene a bajba jutott embertársain, szerettein, és a barátain.
Földünk klímája napjainkban folyamatosan változik. A változás kiterjedhet az átlagos hőmérsékletre, az átlagos csapadékra, vagy a széljárásra. Klímaváltozás történhet a Földön végbemenő természetes folyamat következményeként, a bolygót érő külső hatások eredményeképpen, vagy akár emberi tevékenység folytán.
A Katasztrófavédelmi törvény pontosan definiálja, hogy a katasztrófavédelem nemzeti ügy. Minden embernek joga van megismernie a környezetében lévő veszélyforrásokat és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben. Ebben tudnak segítséget nyújtani a Katasztrófavédelem égisze alatt megalakuló önkéntes mentőszervezetek, és a települési, területi polgári védelmi szervezetek.
A 2013. júniusi dunai árvíz során az önkéntesek segíteni akarása példaértékű volt az egész országban. Pest megyében különösen. Megindult egy új szemlélet. A katasztrófavédelmi rendszer hatékonyságának növelése érdekében, a megye reagáló képességének és biztonságának érdekében megkezdtük a járási önkéntes mentőcsoportok megalakítását. A mentőcsoportok a járásokban bekövetkező veszélyekre történő azonnali reagálás érdekében, a beavatkozó hivatásos erők megerősítésére, katasztrófaveszély, veszélyhelyzeti szintet el nem érő esetben, valamint különleges jogrend időszakában a polgári védelmi feladatok ellátására jönnek létre.
Pest megyében elsőként alakult meg a Pilis Mentőcsoport, mely a Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi rendeltetésű mentőszervezete. Mára már több mint 80 fővel több speciális szakterületet (vizi mentő, búvár, alpintechnika, különleges járművek, mentőkutyák, légi felderítés, stb.) magába foglaló speciális mentőcsapat, mely 2012-ben a nemzeti minősítő rendszer keretein belül sikeres minősítő vizsgát is tett. A szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek (tűzoltóság, mentőszolgálat, stb.) erői nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi. A mentőcsoportok igazodva a 2013. január 1-jétől bevezetett közigazgatási struktúrához, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakmai irányításával, elsősorban saját járásuk területén belül alkalmazhatók, szükség esetén a szomszédos járásokban, de veszélyhelyzetben az ország bármely részén bevethetőek.
2013-as évben a Katasztrófavédelem az önkéntesség irányába indult el, célja a lakosság bevonása a katasztrófa elhárításba. A beavatkozás még hatékonyabbá tételére megkezdődtek a járási mentőcsoportok megalakulása. A járási mentőcsoportok, olyan valamennyi járásban megalakult önkéntesekből álló csoportok, akik vállalják, hogy a területükön bekövetkezett káresemények, katasztrófák esetén, önkéntesen segítséget nyújtanak a kárfelszámolásban, beavatkozásban. A mentőcsoportok egy adott szakfeladatra koncentrálva is létrejöhetnek, melyek területi rendeltetésű polgári védelmi szervezetként működnek. Tavalyi évben mind a 18 járásban megalakultak a mentőcsoportok, ebből 11 csoport rendszerbe is állt, akik gyakorlatban bizonyíthatták katasztrófa-elhárításban való alkalmasságukat.
2014.év feladatául tűztük ki, hogy e mentőcsoportok meglévő létszámát bővítsük. Tekintettel arra, hogy önkéntesekből álló szerveződésről van szó, így bárki jelentkezését szívesen fogadjuk, aki be szeretne kapcsolódni a saját településének védelmében, a helyi szintű káresemények felszámolásába.
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság lehetőséget ad önkénteseknek arra, hogy belépjenek a már megalakított járási mentőcsoportokba.
Előzetesen jelentkezni, a mellékelt 1. sz. nyilatkozat kitöltésével és a lakcíméhez legközelebbi Katasztrófavédelmi Kirendeltség e-mail címre történő megküldésével lehet.

Katasztrófavédelmi Kirendeltségek e-mail címei:
Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség:    cegled.kk@katved.gov.hu
Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség:         erd.kk@katved.gov.hu
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség:  godollo.kk@katved.gov.hu
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség:    monor.kk@katved.gov.hu
Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség:         vac.kk@katved.gov.hu

Jelentkezési lap
 

2014 - TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY


Az elmúlt évben lényegesen csökkent a szabadterületeken keletkezett tűzesetek száma, ami többek között köszönhető az Önök készséges és áldozatkész munkájának, amit azok megelőzése végett végeztek. Köszönjük a segítséget és ismételten kérjük Önöket az együttműködésre, hogy a továbbiakban is fenntartható legyen a tűzesetek számának csökkentése.
A 2013. évben a szabadterületi tüzek jellemzően települések külterületein, műveletlen, elhanyagolt, gondozatlan földterületeken keletkeztek, továbbterjedésük megakadályozását azonban minden esetben segítették a gondozott, kaszált területek. Gyakori volt a nádasok, valamint az utak menti területek, árkok leégése mellett az illegális szemétlerakók környékén a kábelégetéssel okozott tűz.
A korábbi évek tapasztalatai alapján, a szabadtéren keletkezett tüzek jelentős része gaz, parlag és hulladék nem megfelelő égetése, felügyelet nélkül hagyása miatt keletkezett, azokat túlnyomóan emberi felelőtlenség, gondatlanság okozta. A szabadtéri tüzek nagy része a szabályok ismeretének hiányából, vagy annak tudatos be nem tartásából ered.
A szabadtéri tüzek számának minimálisra csökkentése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani az alább felsorolt jogszabályi előírások betartására.
A kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. Ez alól kivétel abban az esetben van, ha az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza az égetés feltételeit. Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, úgy tilos kerti hulladékot égetni.
A termőföldeken és a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott hasznosítási kötelezettség, ideiglenes hasznosítás, mellékhasznosítási kötelezettség teljesítése során el kell végezni a növényzet gondozását, a terület gyommentesítését. A földterületet továbbá éghető anyagtól, száraz fűtől mentesen kell tartani, ami szintén a tulajdonos, használó feladata.
Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.
A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályait az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (Továbbiakban: OTSZ) tartalmazza.
Az OTSZ 606. § (1) bekezdése szerint az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés – amennyiben jogszabály e tevékenység végzését megengedi – alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül. A tervezett – az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyep- – égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni.
A tűz nem hagyható őrizetlenül és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani. A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. Továbbá az égetés végrehajtásához, szükséges az illetékes erdészeti igazgatóságok, természetvédelmi hatóságok engedélye.
A Katasztrófavédelmi Kirendeltség a tűzesetek megelőzése érdekében rendszeres ellenőrzéseket tart és szükség esetén szankciónál.
 

2014. február 25.

Tisztelt Tápiógyörgyei lakosok! 

Fájdalommal és szomorúan tájékoztatjuk Önöket,
hogy 2014. február 25.-én elhunyt

Póczné Fehér Mária,
a település volt polgármestere, képviselője.
Őszinte részvétünket fejezzük ki férjének és lányainak.

Tápiógyörgye Község Önkormányzat képviselő testülete

 

2013 - Nagyon jól haladtak a csatornahálózat építési munkáival


Az ősz előre haladtával az idei évre végéhez közeledik a szennyvízberuházás kivitelezésének azon része, mely a belterületi csatornahálózatot érinti. Az öt kisrégió településein összességében jól, a tervezettnek megfelelően haladtak a kivitelező konzorciumok. A belterületi csatornaszakaszok – gerincvezetékek és házi bekötések – tekintetében a legtöbb településen a vezetékek több mint 80%-át lefektették. A csatornaszakaszok egy részében már túl vannak a végleges úthelyreállításokon is. Ezek jellemzően a közútkezelő fenntartásában lévő két és három számjegyű főbb közlekedési utak, és azon aszfaltos és szilárd útborítással nem rendelkező utak, melyek esetében eltelt a megfelelő tömörödési időszak. A téli időszakban már jellemzően nem nyitnak újabb munkaterületet a településeken belül. A vezetéképítések a regionális, településeket összekötő vezetékszakaszokra korlátozódnak.
Az elkövetkező évre a maradék szakaszok kivitelezése és a végleges úthelyreállítások elkészítése marad. Jelen állás szerint legkésőbb 2014. szeptemberére elkészülnek a teljes csatornahálózattal. Ez alól talán csak a tápiószelei kisrégió települései képezhetnek kivételt. Itt a szükséges engedélyek csak jelentős csúszással álltak rendelkezésre, így a fenti előrehaladást sem tudják felmutatni a kivitelezők. A projekt zárása itt sem kerül veszélybe, de jövőre feszített tempóban kell ebben a kisrégióban végezni a kivitelezést. Ellenben a szennyvíztisztító telep Tápiószelén már csaknem elkészült. Próbaüzemével viszont meg kell várni, hogy a csatornahálózat legalább 50-60 %-ban elkészüljön.
A további négy szennyvíztisztító telep közül hármat már kivitelez a vállalkozó, a tápiószentmártoni telep építését januárban kezdik. A központi komposztáló telep építésével hamarosan végéhez közeledik, a próbaüzem tavasszal kezdődhet.
December elejéig befejezik azokat a munkálatokat, melyek szükségesek a téli időszak zökkenőmentes áthidalásához. A kivitelezők nem vonulnak le véglegesen a területekről, de olyan állapotban hagyják, hogy a téli közlekedés akadálymentes legyen. Folyamatos ügyeletet is tartanak, így a tél folyamán keletkező hibák kijavítása zökkenőmentes lesz.
Továbbra is felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy még nem lehet a csatornahálózatra rákötni. Arra előreláthatólag a jövő év során kerülhet sor. Erről előzetesen tájékoztatjuk a lakosságot. Javasoljuk, hogy az ingatlanon belüli csőszakasz kiépítésével is várjanak, mivel azt a leendő üzemeltető valamilyen formában szemrevételezni, dokumentálni szeretné. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás, illetve a települések vezetése tájékoztatót fog kiadni azon vállalkozások listájáról, amelyek megfelelő szakértelemmel, ellenőrizhető módon végzik munkájukat és nem mellékesen hosszútávon elérhetőek lesznek a térségben.
Tápió PR
 

2013. - Gyermekorvos


 

Gyermekorvosi szolgálat rendelési ideje:

 

Hétfő: 8:00 - 11:00 Tápiógyörgye
Kedd: 8:00 - 11:00 Újszilvás
Szerda: 8:00 - 11:00 Újszilvás
Csütörtök: 8:00 - 11:00 Tápiógyörgye
Péntek: 8:00 - 11:00 Újszilvás
Egészséges rendelés:
Csütörtök: 11:00 - 12:00 Tápiógyörgye
Péntek: 11:00 - 12:00 Újszilvás

Dr. Altsach Rita - 06-20-530-5014

 


 

2013. - Svájci felnőttek Tápiógyörgyén


A svájci felnőtt küldöttség tápiógyörgyei programja
2013. október 23 – 27. (szerda – vasárnap)
23. szerda
14.10-kor landolnak Ferihegyen – busszal jönnek Györgyére
- a Györgyey Kastély Panzió előtt megérkezéskor zenekar köszönti a vendégeket
- egy köszöntő ital és egy pár falat uzsonna után – szállásfoglalás
- egy könnyű séta a faluközpontban
19 órakor vacsora – 20 órakor képvetítéses előadás Magyarországról és falunkról
az iskola konferencia termében - kvíz-teszt kitöltése

24. csütörtök
8 órakor reggeli   - 9 órakor indulás autóbusszal Budapestre
A Hősök terén parkolás – majd 11-től autóbuszos városnézés német nyelvű vezetéssel
13 óra után ebéd egy vendéglőben – majd egyéni városnézés (Nagyvásárcsarnok-
Duna-korzó – Váci utca – Vörösmarty tér) -17 órakor hazautazás – 19-kor vacsora

25. péntek
8 órakor reggeli - 9 – től óvodalátogatás, majd kis buszos körút Györgye körül:
 múzeumlátogatás Tápiószelén – pálinkakóstolás Újszilváson
- 13-kor ebéd a panzióban
- kis szieszta után – gulyásparty a tűzoltó szertár udvarán
(5X5 fős csoportban főznek a vendégek)
– majd ezt 18 órától vacsorára elfogyasztják a györgyei barátokkal
a tűzoltó szertárban

(A gulyáspartyra jelentkezni lehet Nagy Lászlóné Mariann-nál a postán, belépő egy tálca sütemény és egy üveg ital) Jelentkezési határidő: okt. 22. (kedd)15 óráig

26. szombat
8 órakor reggeli - 9 órakor indulás autóbusszal Egerbe – városnézés
13 - kor indulás Szomolyára a Thummerer-pincébe – itt ebéd borkóstolóval
16 órakor indulás haza

A Thummerer-vacsorára lehet jelentkezni Mariann-nál. Az utazás ingyenes, (25 főnek van hely a buszon) a borkóstolós ebédet fizetni kell (………Ft/fő)
Jelentkezési határidő: okt.22.(kedd) 15 óráig

19 –kor vacsora a panzióban
20 órakor Folklórműsor a művelődési házban (Jászsági Táncegyüttes) – majd táncház
üdítőkkel és sütemény kóstolóval

a Follklór műsorra és a táncházra szívesen látjuk minden györgyei barátunkat (ingyenes)

27. vasárnap
8 órakor reggeli - 9 órától lovaskocsi-túra a faluban
(Györgyey kastély-strandfürdő-horgásztó-madárvárta-Tápió-gát)
 – Falumúzeum – templom
11 óra 30-kor ebéd a panzióban – 12 órakor busszal utazás Ferihegyre
14 óra 50-kor start – irány Genf –viszontlátásra barátaink!

 

 


 

2013. - Okmányirodai elérhetőség


Pest Megyei Kormányhivatal
Nagykátai Járási Hivatal Nagykátai Kirendeltség
Cím: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 3.
Telefonszám: 06 (29) 440-035
Fax: 06 (29) 440-105
e-mail: kelemen.zsuzsa@nagykata.pmkh.gov.hu
Honlap:
Ügyfélszolgálat:
Kezelt ügytipusok:
Interneten is
kezdeményezhető
ügytipusok:
Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek
Járműigazgatási ügyek
Lakcímigazolvány ügyek
Lakcímváltozási ügyek
Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
Személyi igazolvány ügyek
Útlevél ügyek
Ügyfélkapu
Vezetői engedély ügyek
Ügyfélfogadási idő / Nyitva tartási idő: H: 08.00 - 20.00
K: 08.00 - 20.00
Sz: 08.00 - 20.00
Cs: 08.00 - 20.00
P: 08.00 - 20.00
Információk:
Illetékfizetéssel kapcsolatos
információk:
Illetékfizetésre a legközelebbi postán, két épülettel az okmányirodától (Nagykáta, Dózsa Gy. u. 7.) van lehetőség.

Az ügyintéző az illeték befizetését követően, soron kívül fogadja az ügyfelet.

ÜGYLEÍRÁSOK, letölthető nyomtatványok

Adatletiltás

Adatszolgáltatás

Egyéni vállalkozás

Gépjármű ügyintézés

Okmánykiállítás

Okmány elvesztése, találása

Ügyfélkapu regisztráció

 


 

2013. - Szennyvízberuházás


 

Tápiógyörgye település (kivitelező: MAPA TÁPIÓ 2012 Konzorcium- STRABAG Általános Építő Kft. )
Vállalkozó megne-vezése Utca
neve
Dátum -tól
(2013)
Dátum -ig
(2013)

Hét Felelős Telefon Készültségi fok
az előző hét végén
Gerinc-csat. (fm) Házi bekö-
tések (fm)
Minő-
sítés

(%)
Ideig-
lenes úthely-reállí-
tás

(%)
Végle-
ges úthely-
re
állítás

(%)
STRABAG
Ált. ép. Kft.
Mező
Imre
08.05 09.20 39 Drobni
László
30/950-2056 514 350 0 0 0
Kodály
Zoltán
08.26 09.20 39 Drobni
László
30/950-2056 316 120 0 316 0
Katona
József
09.09 09.20 39 Drobni
László
30/950-2056 20 80 0 0 0
Bem
József
09.09 09.20 39 Drobni
László
30/950-2056 20 157 0 0 0
Vasvári 09.18 09.20 39 Drobni
László
30/950-2056 0 35 0 0 0  

 


 

2013. - Szennyvízberuházás


 

Tápiógyörgye település (kivitelező: MAPA TÁPIÓ 2012 Konzorcium- STRABAG Általános Építő Kft. )
Vállalkozó megne-vezése Utca
neve
Dátum -tól
(2013)
Dátum -ig
(2013)

Hét Felelős Telefon Készültségi fok
az előző hét végén
Gerinc-csat. (fm) Házi bekö-
tések (fm)
Minő-
sítés

(%)
Ideig-
lenes úthely-reállí-
tás

(%)
Végle-
ges úthely-
re
állítás

(%)
STRABAG
Ált. ép. Kft.
Kodály
Zoltán
08.26 09.20 38 Drobni
László
30/950-2056 140 120 0 140 0
Katona
József
09.09 09.30 38 Drobni
László
30/950-2056 0 80 0 0 0
Bem
József
09.09 09.30 38 Drobni
László
30/950-2056 0 60 0 0 0

 


 

2013. - Tájékoztatás


T Á J É K O Z T A T Á S

Tájékoztatom Tápiógyörgye Község lakosságát, hogy az önkormányzat szervezésében az alábbi időpontokban lesz a településen                                               Z ÖL D H U L L A D É K elszállítása.

 

Tápión innen (faluközponti rész)

Tápión túli (vasútállomás felőli)

szeptember

16.

hétfő

17.

kedd

október

14.

hétfő

15.

kedd

november

11.

hétfő

12.

kedd

Kérjük, hogy a zöldhulladékot zsákokban, illetve kötegelve (összekötve) rakják ki. Amennyiben ez nem így történik, úgy előfordulhat, hogy nem kerül elszállításra.


Ő S Z I   L O M T A L A N Í T Á S            2013. október 8-án (kedden)

Az ÖKOVÍZ Kft. őszi lomtalanítást szervez, melynek keretében a következő hulladékokat nem szállítják el: veszélyes hulladék (festékes, vegyszeres, olajos csomagolóanyagok, használt sütőzsíradék, olaj, izzók, fénycsövek, szárazelem, akkumulátor, állati tetem), fertőző és undort keltő anyagok, építési-bontási törmelék, elektronikai hulladékok, gumiabroncsok autó- és gépalkatrészek, gáztűzhely, kályha és egyéb nagyméretű fémtárgy, zöldhulladék.
A csatorna kivitelezési munkák miatt kéri az ÖKOVÍZ Kft., hogy a lomtalanítási akció napján a lomhulladékot az elszállítás megtörténtéig hagyják ingatlanaik előtt!   Lomtalanítással kapcsolatosan érdeklődni lehet: 53/500-152, 53/500-153, ill. 53/311-215 telefonszámon.

PRÓBAÜZEM  A  KÖZSÉGI   STRANDON!
2013. szeptember 14-15-én, szombaton és vasárnap  9-18 óráig!
Jöjjenek és próbálják ki ezen a hétvégén  INGYENESEN a felújított medencéket!

 

Tápiógyörgye, 2013. szeptember 4.
                                                        Tápiógyörgye Község Önkormányzata nevében:
Varró István polgármester

 

 


 

2013. - Szennyvízberuházás


 

Tápiógyörgye település (kivitelező: MAPA TÁPIÓ 2012 Konzorcium- STRABAG Általános Építő Kft. )
Vállalkozó megne-vezése Utca
neve
Dátum -tól
(2013)
Dátum -ig
(2013)

Hét Felelős Telefon Készültségi fok
az előző hét végén
Gerinc-csat. (fm) Házi bekö-
tések (fm)
Minő-
sítés

(%)
Ideig-
lenes úthely-reállí-
tás

(%)
Végle-
ges úthely-
re
állítás

(%)
STRABAG
Ált. ép. Kft.
Mező
Imre
08.05 09.13 37 Drobni
László
30/950-2056 160 285 0 0 0
Gagarin 08.05 08.25 37 Drobni
László
30/950-2056 157 136 0 100 0
Kodály
Zoltán
08.26 09.20 37 Drobni
László
30/950-2056 100 120 0 0 0

 


 


A Svájci-Magyar Együttműködési Program igazgatósága értesített bennünket, hogy elfogadták pályázatunkat, és 16.195.676.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítették a közel 20 éves testvér települési kapcsolatunkat. A pályázat Önrésze 1.799.520.- Ft, melyet a részt vevő egyesületek biztosítanak a Tápiógyörgyei Önkormányzat erre a célra elkülönített számlájára. A program 50 % előleget biztosít, tehát nem kell külön forrást biztosítanunk.

A tervezett programok szervezését az egyesületek tagjai végzik.
A költségek csökkentése érdekében, minden kiutazó csoporttal konyhások utaznak, akik az ellátást biztosítják.

A programok előtt történelmi, földrajzi felkészítést kapnak a gyerekek és felnőttek egyaránt, melyről írásbeli dolgozatot, tesztet kell készíteniük. Hasonlóan a svájci gyerekeknek és embereknek is.
Az utazási költségekhez, az előírásoknak megfelelően, 2 árajánlatot szerzünk be. 

1., Tápiógyörgyei gyerek Svájcban
Indulás: 2013.június 23. vasárnap este, vissza: 2013. június 29. délben
Szállás: a település óvóhelyén, tömegszálláson 
Ellátás: 2 fő szakáccsal, (a csoporttal utazva, térítésmentesen)

2., Svájci gyerekek Tápiógyörgyén
Indulás: 2013. szeptember 8. vasárnap, vissza 2013. szeptember 14. szombat este
Vonattal: /Wünnewill- Bern – Budapest-Tápiógyörgye- vissza Bern-Wünnewill
Szállás: a település Ifjúsági Táborában 
Ellátás: az Önkormányzati Étteremben

3., Tápiógyörgyei felnőttek Svájcban
Indulás: 2013. október 2 . szerda, vissza 2013. október 6. vasárnap
Szállás: a település óvóhelyén, tömegszálláson 
Ellátás: 2 fő szakáccsal, (a csoporttal utazva, térítésmentesen)

4., Svájci felnőttek Tápiógyörgyén
Indulás: 2013. október 23. szerda, vissza 2013. október 27. vasárnap
30 fős csoport Zürichből Budapestre, repülővel
Szállás: kereskedelmi szálláshelyen,
Ellátás: reggeli

5., Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar Karácsonyi koncertje Svájcban
Indulás: 2013. december 04. szerda, vissza 2013. december 08. vasárnap
Szállás: a település óvóhelyén, tömegszálláson 
Ellátás: 2 fő szakáccsal, (a csoporttal utazva, térítésmentesen)

 

Tovább a teljes galériához.2013. július - Szennyvízcsatorna hálózattal kapcsolatos környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról


Hirdetmény 1.
Hirdetmény 2.

A kérelem és a dokumentáció a Polgármesteri Hivatalban Petényi Csaba ügyintézőnél megtekinthető

2013. június 7. -Tisztelt Tápiógyörgyei lakosok!


Tisztelt Tápiógyörgyei lakosok!
Kedves Önkéntes „környezetvédők” !

Az elmúlt napokban több fél információ kering, különböző közösségi internetes oldalakon, a Tápiógyörgyei Strand és Ifjúsági tábor területén található fák kivágásával kapcsolatban. Sajnálatos, hogy a tények ismerete nélkül közölnek hiteltelen adatokat, melyek a felelőtlenség és rossz akarás példái.
A Pest Megyei Katasztrófavédelem Igazgatósága, valamint a Ceglédi Katasztrófavédelem elrendelte a településen található veszélyes állapotú fák kivágását, vagy visszavágását. Településünket ez az intézkedés érinti a már jelzett Strand területen, a József Attila utcában, orvosi rendelő udvarán, stb. Ha valaki engem jól ismer, az tisztában van azzal, hogy az utolsó fűszálig is hajlandó vagyok küzdeni. Azonban be kellett látni, hogy főleg a gyerekek által látogatott területeken, meg kell tennünk olyan intézkedéseket, amelyek veszélyeztethetik az emberi életeket. Ráadásul, az érintett fák egy része beteg, részben kiszáradt fák voltak, melyek mindegyikét a műveletek előtt lefotóztunk. Csak azokon a részeken engedélyeztem fakivágást, ahol gyerekmozgás van, vagy lehetséges, ilyen pl: az Ifjúsági házak környéke, a Strand bejárata, és a medencék környéke. A fák kivágást csak engedéllyel és végzettséggel rendelkező személy végezheti, melyre szerződést kötöttünk, ráadásul a gyökereket is el kell távolítani. A hamarosan kezdődő vízforgató rendszer építése miatt csak az ősz folyamán tudjuk pótolni a fákat, távolabb a medencéktől, és a házaktól. Kérem azokat, akik ténylegesen segíteni szeretnék ennek a környezetnek a  védelmét, azok figyeljék a felhívást, a Strand újranyitása előtt számítunk kétkezi munkájukra.

 

Tápiógyörgye, 2013. június 7.
Tisztelettel: Varró István polgármester
 

2013. március 31.. - Lezajlott a szennyvízberuházás nyitórendezvényeÜnnepélyes keretek között, 2013. március 21-én letették a „Tápió menti régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása” elnevezésű projekt “alapcsövét” Tápiószentmártonban. A csatornahálózat építési munkáinak szimbolikus megkezdését jelentő ünnepségen részt vett Dr. Lázár János, Miniszterelnökséget vezető államtitkár, a Tápió-vidék településeinek polgármesterei, képviselői, a térség országgyűlési képviselői, a víziközmű társulat küldöttei, a csatornahálózat építést végző cégek vezetői és képviselői. A meghívottak létszáma elérte a 320 főt.
Az Európai Bizottság 2011. április 14-i ülésén döntött a „Tápió menti régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása” elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 azonosító számú nagyprojekt jóváhagyásáról, melynek eredményeképpen 20 településen (Bénye, Farmos, Jászfelsőszentgyörgy, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Pánd, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás, Újszilvás, Úri) kiépül a csatornahálózat. Ezen kívül 4 szennyvíztisztító telep létesül (Szentlőrinckáta, Sülysáp, Tápiószentmárton, Tápiószele) a nagykátai szennyvíztisztító telep kapacitása bővítésre kerül, illetve épül még egy központi komposztáló telep Nagykátán. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás beruházása esetén a 31 milliárd forintot meghaladó összköltségéből 24,3 milliárd forint az Európai Unió és a Magyar Állam támogatása.
Kocsi János a Társulás elnöke, Nagykáta város polgármestere szimbolikusan átadta a munkaterületet a kivitelezőknek. Lázár János államtitkár beszédében kiemelte, hogy a Tápió-vidéken zajlik jelenleg Magyarország legnagyobb szennyvízprojektje. A Kormány részéről kiemelt beruházásként kezelik a fejlesztést. Czerván György államtitkár, a térség országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, hogy végre elindult ez a várva-várt beruházás. Kovács Norbert a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás projektigazgatója tájékoztatta az egybegyűlteket az előkészítő és a kiviteli munkákról. A kivitelezők a tavasz folyamán minden területen el kívánják kezdeni a csatornaépítést. A kivitelezés idejére türelmet és megértést kérnek minden érintettől. Az építkezés egésze előre láthatólag 24 hónapot vesz igénybe, a projekt teljes befejezése 2015 nyarán várható.

Tápió PR2012. február - Aláírásra került az első, a szennyvíz beruházással kapcsolatos nagy értékű szerződésA térséget érintő szennyvízberuházás megvalósításához kapcsolódóan meghirdetett közbeszerzési eljárások közül a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt szükséges FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban a 2012. január 25-i eredményhirdetést követően február 9-én került sor a szerződés aláírásra.
A közbeszerzési felhívás megjelentetését egy hosszú, két körös minőségbiztosítás előzte meg. Első körben az Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet, majd ezt követően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya minőségbiztosította és látta el tanúsítványával a közbeszerzési eljárás dokumentációit és ezt követően jelenhetett csak meg a hirdetmény. A szakértők, tanácsadók és a Bíráló Bizottság –melyben a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság munkatársai mellett a tanácsadók, a Társulás munkaszervezetének tagjai és az érintett települések polgármesterei közül is jó néhányan részt vesznek - javaslatát az eljárás kimenetelére vonatkozóan a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály ellenőrizte és jóváhagyta. Ezután kerülhetett sor a döntésre a nyertes ajánlattevőre vonatkozóan. Január 25-én a Társulási Tanács és a Társulás Közbeszerzési Bizottsága hozta meg döntését, miszerint az eljárás nyertese az Eurout-Oviber Konzorcium.
A konzorcium jóval az eljárás becsült értéke (nettó 815 millió Ft) alatt nyerte el megbízatását nettó 275 millió forintos ajánlatával.
Szerződéskötésre a nyertes ajánlattevővel a 10 napos szerződéskötési moratórium letelte után kerülhetett sor.
A szerződés aláírását követően a nyertes cég folyamatosan bekapcsolódik a beruházással kapcsolatos munkákba. Ennek keretén belül az elkövetkező időszakban a Társulás munkaszervezetével és tanácsadóival kerül sor egyeztető megbeszélések sorozatára, mely során a mérnök cég megismerkedik és naprakész információk birtokába juthat a projekt műszaki, pénzügyi, közbeszerzések műszaki és egyéb fontos munkálatainak vonatkozásában.

Kovács Norbert
projektigazgató

 

 

 


2012. január - Közlemény
A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány 2011 év május hónap 31. napján alakult, és a jogerős nyilvántartásba vételét követően 2011. év szeptember hónap 01. napjától kezdte meg működését, mint közhasznú alapítvány. Az alapítvány háromfős kuratóriumból áll, amelynek tagjai:
Molnár Zoltán elnök
Varró István elnökhelyettes
Nagy Istvánné titkár Az alapítvány közhasznú céljai keretében kulturális tevékenységet, nevelő és oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő tevékenységeket kíván végezni, valamint ezen felül többek között pénzbeli és természetbeli adományokat gyűjt.
Alapítványunk jelenleg Kovács Attila katolikus plébános úrral együttműködve a tápiógyörgyei Katolikus Temetőből több, mint egy éve ellopott harang pótlásának érdekében pénzbeli adományokat gyűjt.
További információk az alapítványról a www.tapiovolgye.mindenkilapja.hu weblapon találhatók, valamint a különböző közösségi portálokon (facebook, iwiw) is elérhetőek vagyunk, továbbá minden hónap utolsó csütörtökén az alapítvány székhelyén 17:00 – 18:00 között az alapítványnak adományozók és az alapítványtól adományt kérők részére ügyfélfogadást tartunk.

 

    

 

 
131/2011. (VII.26.) számú képviselő-testületi határozat
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Ravatalozó és környékének felújítása” című, 2064373519 azonosító számú, pályázati támogatással megvalósuló beruházás kivitelező feladatainak ellátására a TÁPIÓ TRAVEL Kft. (2767 Tápiógyörgye, Jókai u.30/a., adószám: 22917375-2-13)        13.063.437 Ft + ÁFA, bruttó 16.329.296 Ft összegű árajánlatát fogadta el.
Megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt a kivitelezői szerződés aláírásával.

 Varró István polgármester, mint a Tápiógyörgye Községi Önkormányzat hivatalos képviselőjeként tájékozatom a község lakosságát, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program 4.5.3-10-11 kódszámú, az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” című pályázati felhívására pályázatot nyújtottunk be, a Polgármesteri Hivatal akadálymenetesítésére. A célokat és műszaki tartalmat egyeztettük a mozgássérültek Tápiómenti Egyesületével, a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületével, valamint a HARKE nagyot hallók egyesületével.
Vállaltuk, hogy az egyesületek számára, és kérésére felvilágosítást nyújtunk a pályázat megvalósításának előrehaladásáról, valamint a szervezet véleményét, javaslatait a megvalósítás során szem előtt tartjuk.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet támogatásban részesítette a projektet és a beruházás bekerülési költségéhez, mely 16.868.646.- Ft, 88,922371% támogatást ítélt meg 15.000.000.- Ft összegben.

Az elvégzendő feladatok: belső ajtó cserék, bejárati ajtó csere, folyosófestés, vizesblokk felújítások, feljáró rámpa, és mozgás sérült parkoló építés.

A képviselőtestület árajánlatokat kért be, melyre árajánlatot adott a Bul-Bau Kft., mely cég megnyerte a kivitelezést. Ajánlatát a képviselő testület elfogadta.
A projekt kezdési időpontja, 2011.06.01., a műszaki átadás-átvétel ideje: 2012.03.31.

Az önkormányzat a műszaki ellenőri feladatokkal a nagykátai, Babicz Tamás építész tervezőt bízta meg.

                                                                             Varró István polgármester

130/2011. (VII.26.) számú képviselő-testületi határozat
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése Tápiógyörgyén” című, KMOP-4.5.3-10-11-2011-0025 jelű, pályázati támogatással megvalósuló beruházás kivitelezői feladatainak ellátására a BUL-BAU Kft. (2760 Nagykáta, Vörösmarty u.10., adószám: 23410163-2-13) 12.711.178 Ft + ÁFA, bruttó 15.888.973 Ft összegű árajánlatát fogadta el.

Megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt a kivitelezői szerződés aláírásával.

 

 

 


ASP támogatói okirat